• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Patientens personliga hygien

Patientens personliga hygien - Översikt

I Vårdhandbokens texter om Bemötande inom vård och omsorg kan du läsa mera.

Kroppen upplevs oftast som given och självklar. Vid sjukdom eller ohälsa förändras synen på detta och kroppen kan uppfattas som annorlunda. Personlig hygien ska ge välbefinnande och avlägsna smuts och andra föroreningar. Att vara ren och lukta gott ger också en ökad självkänsla. Hudens normala bakterieflora ska påverkas så lite som möjligt, eftersom den utgör ett försvar mot oönskade mikroorganismer. I Vårdhandboken benämns vårdtagaren som patient, men benämningen inkluderar även en person som får hjälp i sitt hem eller annat vårdboende. Referenserna gäller för alla delar som handlar om patientens hygien.

När det gäller mun- och tandvård, se Vårdhandbokens texter om munhälsa.

Omvårdnad och närheten till patientens kropp och den nära beröringen (ofta av intima kroppsdelar) gör patienten sårbar. För att beakta den personliga integriteten är det nödvändigt att personal etablerar en vårdrelation. Patienten ska känna ett förtroende för att personalen är närvarande, kan förutse patientens omedelbara behov samt reflekterar och utvärderar mötet och eventuella omvårdnadsbehov. Många upplever att det är skönt att bli omhändertagen av någon annan under förutsättning att det utförs på ett bra sätt och att patienten känner sig bra bemött. Personal ansvarar för att omvårdnaden sker i nära samråd med den som vårdas och enligt hens önskemål och behov. Om patienten inte själv kan uttrycka sina önskemål, kan en närstående vara till hjälp för att tillgodose patientens önskemål om den personliga hygienen. Det innebär även att vårdpersonalen tar hänsyn till kulturella och religiösa värderingar. Synen på kroppen varierar exempelvis mellan olika kulturer och generationer. När patienten kan behålla sina vanor stärks självuppfattningen och välbefinnandet kan öka.

När vårdpersonal arbetar tillsammans med annan vårdpersonal är personen i behov av vård fortsatt medelpunkten i samtalet och vårdpersonal pratar inte över huvudet på hen. Personen som vårdas görs delaktig genom att hen tillfrågas om önskemål om hur momentet ska genomföras. Använd individuellt utprovade hjälpmedel när så är ordinerat. Ibland kan hjälpmedel förbättra miljön och göra den säkrare. Om vårdpersonal tror att något hjälpmedel skulle underlätta eller om patienten behöver träna sig i att sköta sin personliga hygien på egen hand, konsulteras arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska. Patientens samtycke och delaktighet ska alltid tillgodoses och anpassas utifrån den enskilda individen så långt det är möjligt.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler.

Dokumentation

Dokumentation är en viktig del av patientens personliga hygien, eftersom det möjliggör en kontinuerlig bedömning av patientens hygienvanor och eventuella förändringar över tid. Inspektera, observera och dokumentera omvårdnadsstatus, omvårdnadsbehov och risker samt utvärdering av genomförda omvårdnadshandlingar. Varje patient är unik och det är därför viktigt att göra en grundlig första bedömning av patientens personliga hygienbehov, där hudstatus, oraltillstånd, behov av hjälpmedel eller andra observationer/risker dokumenteras. Alla utförda omvårdnadshandlingar dokumenteras med datum, tid, utförd åtgärd och eventuella observationer eller förändringar.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om Dokumentation.

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan