• Du har valt: Sörmland
Patientens personliga hygien

Patientens personliga hygien - Översikt

Personlig hygien ska ge välbefinnande och avlägsna smuts och andra föroreningar. Att vara ren och lukta gott ger också en ökad självkänsla. Hudens normala bakterieflora ska påverkas så lite som möjligt, eftersom den utgör ett försvar mot oönskade mikroorganismer.

I Vårdhandboken benämns vårdtagaren som patient, men benämningen inkluderar även en person som får hjälp i sitt hem eller annat vårdboende.

Många upplever att det är skönt att bli omhändertagen av någon annan under förutsättning att det utförs på ett bra sätt och att patienten känner sig bra bemött. Berätta hela tiden vad du gör och vad du tänker göra. När du arbetar tillsammans med annan personal måste ni se till att patienten är medelpunkten i samtalet. Prata inte över huvudet på hen. Välj kläder i samråd med patienten.

När det gäller mun- och tandvård, se Vårdhandbokens texter om munvård och munbedömningsinstrument.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och personalhygien.

Samråd med patienten

Omvårdnad ska ske i nära samråd med den som vårdas och enligt hens önskemål och behov. Om patienten kan behålla sina vanor stärks självuppfattningen och välbefinnandet kan öka. Som personal ansvarar du för att vara lyhörd för, och i möjligaste mån, tillgodose patientens önskemål.

I alla delar där det är möjligt bör patienten medverka eller få känna delaktighet. Många gånger är det kanske en närstående som  vägleder vårdaren, om patienten inte själv kan uttrycka sina önskemål. Om en närstående ska delta ska det ske efter samråd med patienten.

Det är viktigt att ta hänsyn till personliga önskemål och kulturella skillnader. Synen på kroppen varierar exempelvis mellan olika kulturer och generationer. Fråga om det verkar oklart.

Rehabilitering

Vid personlig hygien är det viktigt att patienten får utföra det hen själv klarar av. Uppmuntra hen till egna initiativ och att vara aktiv. Använd individuellt utprovade hjälpmedel när så är ordinerat. Ibland kan hjälpmedel förbättra miljön och göra den säkrare, till exempel med handtag på väggen att hålla sig i. Kontakta rehabiliteringspersonal om du tror att något hjälpmedel skulle underlätta eller om patienten behöver träna sig i att sköta mer på egen hand.

Dokumentera

Inspektera, rapportera och dokumentera hudförändringar som kan vara tecken på hudskador, läkemedelsbiverkningar. Observera även patientens allmäntillstånd och aktivitetsförmåga.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan