Avvikelse- och riskhantering - Översikt

AVVIKELSE- OCH RISKHANTERING

Vårdgivarens ansvar

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Samt ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten. En del av ledningssystemets grundläggande uppbyggnad är risk- och avvikelsehantering.

Följande verksamheter är ålagda att ha rutiner för avvikelse- och riskhantering i syfte att förbättra patientsäkerheten:

  • Verksamheter som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30).
  • Verksamheter som omfattas av Tandvårdslagen (SFS 1985:125).
  • Verksamheter som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387).
  • Verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453).

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. Av patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, eller annan allvarlig skada till vårdgivaren.

Vårdgivaren är även skyldig att tillse att patient och närstående får information om att en vårdskada inträffat och ge patient och närstående möjlighet att delta i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete (SFS 2014:821). Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (SOSFS 2011:9).

Till toppen av sidan