Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem och ska ha rutiner för avvikelsehantering (SOSFS 2011:9, lagändring HSLF-FS 2020:64). Rutinerna ska beskriva hur avvikelseprocessens olika steg går till samt hur avvikelser identifieras, rapporteras och dokumenteras. Vidare ska rutinerna beskriva hur vidtagna eller planerade åtgärder ska genomföras samt hur åtgärdernas effekt ska utvärderas, sammanställas och återföras i verksamheten.

  • Avvikelse - en händelse som har medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat.
  • Negativ händelse - en händelse som har medfört något oönskat.
  • Tillbud - en händelse som hade kunnat medföra något oönskat.
  • Risk - en möjlighet att en negativ händelse ska inträffa.

Definition vårdskada 

Med vårdskada avses enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, lagändring SFS 2023:503) lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som

  • är bestående och inte ringa, eller
  • har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Avvikande händelse

En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntade förlopp och kan vara vård-, arbetsmiljö- eller driftrelaterad. En avvikelse kan exempelvis röra patienters vård och behandling, personalens situation och arbetsmiljö, administrativa rutiner, påverkan på yttre miljö och egendom. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet ska dokumenteras. Alla avvikelser, oväntade risker och inträffade negativa händelser inom vård, arbetsmiljö, klagomål, IT, allmän säkerhet och miljö rapporteras och dokumenteras i särskilda avvikelsehanteringssystem.

Risk- och händelseanalys

Risk- och avvikelsehantering ska även innefatta rutiner för utredning av händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en vårdskada. Att arbeta med risker innebär att arbeta förebyggande. Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som begränsar och i bästa fall eliminerar riskerna. En riskanalys leder också till höjd riskmedvetenhet och förebyggande arbete.

Händelseanalys bör utföras när en händelse har inträffat som medfört att en patient hade kunnat skadas allvarligt eller har fått en allvarlig skada som hade kunnat undvikas. Syftet med en händelseanalys är att identifiera hur och varför händelsen inträffat och vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra att liknande händelser upprepas.

Uppföljningen av genomförda åtgärder är mycket viktig, både vid risk- och händelseanalys.

Handläggning av risk- och avvikelser

Verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller motsvarande, ansvarar för att medarbetare, avvikelsesamordnare eller avvikelsehandläggare utses för att bedöma avvikelsen eller risken och svarar för den vidare handläggningen.

Vårdgivare/verksamhetschef/MAS eller motsvarande har det övergripande ansvaret för att upprätta lokala anvisningar och rutiner för identifiering, rapportering, analys inklusive fastställande av orsaker och insättande av åtgärder, uppföljning av genomförda åtgärder samt sammanställning och återföring av avvikelser och risker.

Samtliga medarbetare är ansvariga för att rapportera avvikelser när de inträffar eller upptäcks. Medarbetarna ska även ta del av erfarenheter och återkopplingar från avvikelsehanteringen inom verksamheten.

Vårdgivaren ska ge patienten eller närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659 3 kap. 4 §).

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan