Det är viktigt att vårdgivare ha en god kontroll över den egna verksamheten med system för att identifiera, rapportera, åtgärda och följa upp avvikelser och risker.

Vårdgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering, innefattande att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud. Samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna.

 • Avvikelse - händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat.
 • Tillbud - händelse som hade kunnat medföra något oönskat.
 • Risk - möjlighet att en negativ händelse ska inträffa.

 

Definition vårdskada (SFS 2010:659)

Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som

 • är bestående och inte ringa, eller
 • har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

 

Avvikande händelse

En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntade vårdförlopp och kan vara vård-, arbetsmiljö- eller driftrelaterat. En avvikelse kan exempelvis röra patienters vård och behandling, personalens situation och arbetsmiljö, administrativa rutiner, påverkan på yttre miljö och egendom. I varje verksamhet ska det finnas en lokal anvisning om vilka typer av händelser som ska rapporteras som avvikelser.

Följande är exempel på sådant som bör rapporteras:

 • Negativ händelse där personskada uppkommit.
 • Tillbud och risker där personskada skulle kunna uppstå.
 • Fallolyckor och fallskador.
 • Olika typer av förväxlingar (läkemedel, dokumentation, identitet och så vidare).
 • Bristande bemötande.
 • Brister i informationsöverföring mellan olika vårdgivare.
 • Våld och övergrepp (psykiskt, fysiskt, våld mellan boenden).
 • Brister i eller felaktig läkemedelshantering.
 • Brister i vården/omvårdnaden.
 • Fördröjd eller felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling.
 • Utebliven undersökning eller behandling.
 • Felaktig, otillräcklig, avsaknad av eller vilseledande instruktion, information eller dokumentation.
 • Felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter eller annan utrustning som tekniska försörjningssystem, nödkraftaggregat och informationssystem.
 • Vårdrelaterade infektioner.
 • Brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbete mellan olika vårdenheter, organisationer och huvudmän.
 • Bristande eller otillräckliga resurser (till exempel kompetens, bemanning, lokaler, utrustning).
 • Synpunkter och klagomål från patient/närstående.

Risk- och händelseanalys

Risk- och avvikelsehantering ska även innefatta rutiner för utredning av händelser i verksamheten som har medfört eller kunnat medföra en vårdskada.

En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en vårdskada. Att arbeta med risker innebär att arbeta förebyggande. Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser. En riskanalys leder också till höjd riskmedvetenhet.

Händelseanalys bör utföras när en händelse inträffat, som medfört att en patient kommit till allvarlig skada eller hade kunnat skadas allvarligt. Syftet med en händelseanalys är att identifiera hur och varför händelsen inträffat och vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra att liknande händelser upprepas. I samband med att händelseanalys genomförs ingår också att följa upp resultaten och sprida dem i verksamheten. För mer stöd i risk- och händelseanalysarbete se analysmetoder och handbok under referenser.

Det finns olika metoder för att systematiskt utföra risk- och händelseanalyser till exempel Risk- och händelseanalys – nationell handbok för patientsäkerhetsarbete, se länk under Referenser och regelverk.

 

Bearbetning av risk- och avvikelser

Verksamhetschef/MAS eller motsvarande ansvarar för att medarbetare, avvikelsesamordnare eller bearbetare utses för att bedöma avvikelsen/risken och svarar för den vidare handläggningen.

Vårdgivare/verksamhetschef/MAS eller motsvarande har det övergripande ansvaret för att upprätta lokala anvisningar och rutiner kring identifiering, rapportering, analys (inklusive fastställande av orsaker och insättande av åtgärder), uppföljning av genomförda åtgärder samt sammanställning och återföring av avvikelser och risker.

Samtliga medarbetare är ansvariga för att avvikelser och vårdskador rapporteras när de inträffar eller upptäcks. Medarbetarna ska även ta del av erfarenheter och återkopplingar från avvikelsehanteringen inom verksamheten.

Vårdgivaren ska ge patienten eller närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659 3 kap. 4 §).

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan