Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Avvikelse- och riskhantering

Relaterad information

Anmäla och rapportera. Stockholm: Inspektionen för vård och omsorg (IVO); 2016.

Hälso- & sjukvård. Uppsala: Läkemedelsverket. 

Kunskapsstöd patientsäkerhet. Stockholm: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR); 2023 [citerad 2023-10-25].

Löf. Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Stockholm  

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020.

Samlat stöd för patientsäkerhet. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017.

Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (pdf). Stockholm: Socialstyrelsen 2019.

Ödegård S, red. Patientsäkerhet: teori och praktik. Stockholm: Liber; 2013.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan