Avvikelse- och riskhantering

Relaterad information

Anmäla och rapportera. Stockholm: Inspektionen för vård och omsorg (IVO); 2016.

HSLF-FS 2017:40. Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Stockholm: Socialstyrelsen 2019.

Hälso- & sjukvård. Uppsala: Läkemedelsverket. 

Löf. Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Stockholm  

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020.

Samlat stöd för patientsäkerhet. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017.

Patientsäkerhet. Stockholm: Sveriges kommuner och Regioner (SKR); 2016.

Ödegård S, red. Patientsäkerhet: teori och praktik. Stockholm: Liber; 2013.

Till toppen av sidan