Avvikelse- och riskhantering

Rapportera och anmäla

Av patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Även inkomna klagomål och synpunkter från patient eller närstående ska tas tillvara och utgöra underlag för identifiering av vårdskador, tillbud eller risker. I detta syfte ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, eller annan allvarlig skada till vårdgivaren.

Risk- och avvikelsehantering

Hälso- och sjukvårdspersonal samt tandvårdspersonal (vilka som avses se patientsäkerhetslag 2010:659 se 1 kap. 4 §) är ansvariga för att avvikelser och vårdskador rapporteras när de inträffar eller upptäcks. Medarbetarna ska även ta del av erfarenheter och återkopplingar från avvikelsehanteringen inom verksamheten.

Anmälningsskyldighet

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdgivaren skyldighet att anmäla de allvarligaste händelserna och tillbuden till de nationella myndigheterna, vilka inom hälso- och sjukvården i första hand är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läkemedelsverket. Motsvarande anmälningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som avses i 7 kap. 2 §.

Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat.

Vårdgivaren ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 • händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, anmälan enligt lex Maria
 • händelser gällande missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden, anmälan enligt lex Sarah
 • om någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av annan allvarlig skada än vårdskada till följd av säkerhetsbrister i verksamheten, anmälan av brister i säkerheten. Berör sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
 • anmälan av allvarlig avvikande händelse vid blodverksamhet. Anmälan till IVO ska också göras vid händelser som inträffat vid vävnadsinrättningar
 • om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Vårdgivaren ska anmäla till Läkemedelsverket

 • negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter som även ska anmälas till tillverkaren och IVO (IVO, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket samverkar inom det medicintekniska området)
 • anmälan av allvarlig läkemedelsbiverkan.

Skyldighet att informera patienter om inträffade vårdskador

Vårdgivaren ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonal har kännedom om dessa skyldigheter och att nödvändiga rutiner finns i verksamheten.

Patient som har drabbats av en vårdskada ska informeras om

(Patientsäkerhetslagen 2010:659):

 • Att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada.
 • Vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.
 • Vårdgivarens skyldighet att ta emot och besvara klagomål och synpunkter.
 • Patientnämndernas uppgift enligt 2 § första stycket lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården att hjälpa patienten att föra fram klagomål och att få sina klagomål besvarade av vårdgivaren.
 • Möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 10 §
 • Möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799), Patientförsäkringen (LÖF) eller från läkemedelsförsäkringen.

Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om patienten begär det eller inte själv kan ta del av informationen.

Dokumentation i patientjournal

Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i patientjournalen. (Lag SFS 2012:957, lagen om ändring i patientsäkerhetslagen 2017:378).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan