Rapportera och anmäla

AVVIKELSE- OCH RISKHANTERING

Av patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, eller annan allvarlig skada till vårdgivaren.

Risk- och avvikelsehantering

Hälso- och sjukvårdspersonal (vilka som avses se patientsäkerhetslag 2010:659 se 1 kap. 4 §) är ansvariga för att avvikelser och vårdskador rapporteras när de inträffar eller upptäcks. Medarbetarna ska även ta del av erfarenheter och återkopplingar från avvikelsehanteringen inom verksamheten.

Anmälningsskyldighet

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdgivaren skyldighet att anmäla de allvarligaste avvikelserna till de nationella myndigheterna, vilka inom hälso- och sjukvården i första hand är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läkemedelsverket. Motsvarande anmälningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som avses i 7 kap. 2 §.

Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat.

Vårdgivaren ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 • händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, anmälan enligt lex Maria
 • händelser gällande missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden, anmälan enligt lex Sarah
 • om någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av annan allvarlig skada än vårdskada till följd av säkerhetsbrister i verksamheten, anmälan av brister i säkerheten. Berör sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
 • anmälan av allvarlig avvikande händelse vid blodverksamhet. Anmälan till IVO ska också göras vid händelser som inträffat vid vävnadsinrättningar
 • om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Vårdgivaren ska anmäla till Läkemedelsverket

 • negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter som även ska anmälas till tillverkaren och IVO (IVO, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket samverkar inom det medicintekniska området)
 • anmälan av allvarlig läkemedelsbiverkan.

Skyldighet att informera patienter om inträffade vårdskador

Vårdgivaren ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonal har kännedom om dessa skyldigheter och att nödvändiga rutiner finns i verksamheten.

Patient som har drabbats av en vårdskada ska informeras om

(Patientsäkerhetslagen 2010:659):

 • Att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada.
 • Vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.
 • Vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter.
 • Patientnämndernas uppgift enligt 2 § första stycket lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården att hjälpa patienten att föra fram klagomål och att få sina klagomål besvarade av vårdgivaren.
 • Möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 10 §
 • Möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799), Patientförsäkringen (LÖF) eller från läkemedelsförsäkringen.

Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om patienten begär det eller inte själv kan ta del av informationen.

Dokumentation i patientjournal

Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i patientjournalen. (Lag SFS 2012:957, lagen om ändring i patientsäkerhetslagen 2017:378).

Till toppen av sidan