Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid stroke [Internet]. Socialstyrelsen; 2018 [uppdaterad 2020-04-20; citerad 2024-02-14]. 

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid stroke - Stöd för styrning och ledning (pdf) [Internet]. Socialstyrelsen; 2020 [citerad 2024-02-14].

Övrigt för hälso- och sjukvårdspersonal

Logopedförbundet, Senior Alert. Informationsfilmer Dysfagi 1-4. 2022.

Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Sveriges regioner i samverkan. Nationell arbetsgrupp (NAG) Stroke. Riktlinje för bedömning och handläggning av dysfagi efter stroke (pdf) [Internet]. 2019 [uppdaterad 2022-03-12; citerad 2024-02-14].

Riksstroke - ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård främst riktat till hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare inom sjukvården. Insamling, analys och uppföljning av data om insjuknande och sjukhusvistelsen.

Patientinformation

Afasiförbundet i Sverige -arbetar på olika sätt för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Afasiföreningen i Stockholms län - Afasi

Strokeförbundet - arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Vi hjälper de som har fått stroke, närstående och övriga intresserade.

1177 - Afasi

Till toppen av sidan