Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande

Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande - Översikt

Kommunikation är en komplicerad process där man överför information mellan individer. Genom tal, bilder, kropps- eller teckenspråk "pratar" vi med varandra. Vid skador i hjärnan kan man drabbas av olika kommunikationsstörningar som kan påverka tal-, röst- och/eller språkförmågan. Dessa kommunikationsstörningar är afasi/dysfasi, anartri/dysartri, talapraxi/taldyspraxi. Internationellt används afasi, dysartri och talapraxi som paraplybegrepp för dessa syndrom, oavsett svårighetsgrad på störningen. [1]

Afasi

Afasi är en språkstörning som innebär nedsatt förmåga eller oförmåga att tala, förstå tal, läsa och/eller skriva. Stroke är den vanligaste orsaken till afasi och cirka 12 000 personer insjuknar per år [2]. Även andra hjärnskador, så som traumatiska hjärnskador, tumörer eller infektioner kan ge upphov till afasi. Hos de flesta individer är språkförmågan lokaliserad till vänster hjärnhalva och en skada på denna plats i hjärnan orsakar ofta afasi.

Språkförmågan brukar vanligtvis delas in i expressiva och impressiva förmågor. Den expressiva förmågan är användningen av språk; att tala eller skriva. Den impressiva förmågan är att förstå språk, det vill säga att förstå tal och läsning. En person som drabbas av afasi brukar få både expressiva och impressiva svårigheter av olika grad och typ, beroende på skadans plats och utbredning i hjärnan [1,3]

Vanliga symtom

 • Svårigheter att finna ord.
 • Svårigheter att komma på egennamn.
 • Ord byts ut mot varandra. Vanligt att "ja" blir "nej".
 • Svårigheter att bilda korrekta satser.
 • Svårigheter att tolka och förstå vad andra säger. 
 • Svårigheter att läsa.
 • Svårigheter att skriva; stava eller formulera sig i skrift.

Dysartri

Dysartri är talsvårigheter som orsakas av skador i hjärnan eller nervsystemet och innebär att personen får nedsatt rörlighet i musklerna som används vid tal. Den nedsatta rörelseförmågan kan bero på en känselnedsättning, förlamning av muskulaturen eller svårigheter att samordna rörelser mellan olika muskler. Störningen kan påverka både artikulationen och rösten. Drabbas musklerna i läppar, tunga och mjuka gommen får patienten en nedsatt förmåga att artikulera och talet blir ofta sluddrigt, otydligt, nasalt och okoordinerat. Drabbas musklerna i struphuvudet påverkas röst och luftströmmen vid tal, vilket gör att rösten blir svag eller hes. [4]

Dysartri uppkommer vanligtvis vid skador i hjärnstammen, lillhjärnan och vid dubbelsidiga skador i hjärnkortex. En ensidig stroke ger ofta en lättare och övergående dysartri eftersom talorganen är dubbelsidigt innerverade. Även andra neurologiska sjukdomar som Mb Parkinson, ALS och MS orsakar dysartri. [5] Personer med dysartri har till skillnad från personer med afasi, en intakt språkfunktion och kan kommunicera via skrift samt läsa och förstå vad andra säger. Personer med dysartri har inte sällan även dysfagi, det vill säga sväljningssvårigheter.

Talapraxi

Talapraxi innebär en nedsatt förmåga att programmera artikulationen, det vill säga svårigheter att koordinera vilka muskler som ska aktiveras och i vilken ordning detta ska ske. Talpraxisförmågan är lokaliserad till vänster hjärnhemisfär i närheten av språkområdena och förekommer därför inte sällan tillsammans med afasi. Får personen talapraxi tillsammans med afasi kommer personen att ha större expressiva svårigheter än impressiva. Talet hos en person med talapraxi låter ofta ansträngt och hackigt.

Dysfagi

Sväljning definieras som transport av föda från munnen ner till magen. Dysfagi är en störning av ät- och sväljningsförmågan. Sväljningen brukar normalt delas upp i tre faser; oral-, faryngeal- och esofagealfas och avvikelser kan förekomma på samtliga faser. Sväljningen aktiveras från hjärnbarken och framförallt från hjärnstammen, varpå skador i dessa områden ofta medför dysfagi.

Sväljningsprocessen brukar delas in i 4 olika faser. Sväljningen inleds med den pre-orala fasen som är viljestyrd och består av allt som sker innan maten kommit till munnen. Den omfattar hur vi hanterar våra bestick, koordination av öga-hand-rörelser, att föra maten från tallriken till munnen och vår sittställning.

Den orala fasen omfattar bearbetning och transport av föda (så kallad bolus). Bolus tuggas och formas för att sedan transporteras bakåt mot svalget.

Den faryngeala fasen är när födan transporteras genom svalget ner till matstrupen och den esofageala fasen är födans transport genom matstrupen till magsäcken.[6]

Orofaryngeal dysfagi innebär svårigheter att transportera tuggan till eller genom svalget och medför att tuggan kan ligga kvar i munhålan utan att en sväljning utlöses eller att födan ligger kvar i svalget efter en sväljning. Detta ökar risken för felsväljning, så kallad aspiration till luftvägarna. Esofageal dysfagi kan exempelvis innebära att det blir stopp i matstrupen eller att personen får uppstötningar av gamla matrester som blivit liggande kvar i matstrupen. [7]

Det finns många olika orsaker till dysfagi; vaskulära, neurogena, degenerativa, traumatiska, för att nämna några stycken. Symtomen nedan kan ofta härledas till dysfagi och är viktiga att känna till.

Om personen uppvisar något av nedan symtom tyder det på dysfagi:

 • Sväljer inte undan saliv/spiller saliv eller mat ur munnen.
 • Hostar i samband med måltid.
 • Avvikande ätbeteende (till exempel förlängd ättid, ofrivillig viktnedgång, undviker speciell föda).
 • Har svag, kraftlös hoststöt.
 • Påverkad andning eller röst vid sväljning.
 • Nedsatt tuggförmåga.

En screening av sväljningsförmågan med exempelvis vattensväljningstest bör alltid göras vid misstanke om dysfagi. Om resultatet från sväljningsscreeningen visar på svårigheter bör en noggrannare kartläggning av sväljningsförmågan göras. Detta är av stor vikt för att säkerställa medicin-, närings- och vätskeintag samt att undvika luftvägskomplikationer. Ibland kan även en instrumentell bedömning av sväljningen bli aktuell, så kallad FUS (fiberskopisk undersökning av sväljningen) eller FRAS (funktionsinriktad röntgenundersökning av sväljningen) [7].

Av alla personer med stroke drabbas cirka två tredjedelar av dysfagi under akutvårdsskedet och hälften av dessa felsväljer till luftvägarna [1]. Även om dysfagin hos de flesta av dessa personer är övergående är det viktigt att sväljningssvårigheterna kartläggs för att undvika och förebygga medicinska komplikationer, så som undernäring, uttorkning och aspirationspneumoni [8].

Sväljningsutredningen ligger till grund för vidare åtgärder och behandling, så som konsistensanpassning, sväljningstekniker och sväljningsträning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan