Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande

Logopedens roll och uppföljning

Vid misstanke om kommunikationsstörningar bör logoped kontaktas för bedömning. Logopeden differentialdiagnosticerar mellan afasi, dysartri och talapraxi samt utreder vilken grad och typ av svårigheter personen har. Utifrån testresultat ges information angående svårigheterna och prognos till personen, närstående och vårdpersonal. Logopeden ger även information kring hur man kan underlätta kommunikationen, till exempel genom kommunikationshjälpmedel eller kommunikationspartnerträning.

Uppvisar patienten sväljningssvårigheter gör logopeden en utförlig sväljningsutredning som ger underlag för sväljrehabilitering, kostrekommendationer eller om personen behöver alternativ nutrition.

Afasi

När en person får afasi är det viktigt att omgivningen får råd kring hur man bör stimulera språket samt att de får stöd och träning i hur man underlättar kommunikationen med en person med afasi. Symtomen är allvarligast direkt efter insjuknandet och minskar oftast med tiden. Efter det akuta skedet är det av stor vikt att personen följs upp av logoped för att genomföra utförlig testning och planera lämplig behandling. Studier visar att intensiv behandling har störst effekt [9]. Vid kronisk afasi kan logopeden ge information och råd kring kommunikationshjälpmedel som ibland kan vara till hjälp för personen med afasi och deras närstående [10]. Även träning i samtalskommunikation kan understödja kommunikation och öka delaktigheten [11].

Dysartri

Vid dysartri kan logopeden ordinera kommunikationshjälpmedel och stötta personal samt närstående i hur dessa används. Dysartribehandling syftar till att hjälpa personen med kompensatoriska strategier kring tal- och röstfunktionen.

Dysfagi

Vid dysfagi ger logopeden sväljningsråd och visar sväljningstekniker för att säkerställa intaget via munnen och göra sväljningen så säker som möjlig. Vid kronisk eller långvarig dysfagi kan logopeden även ge förslag på hjälpmedel och ge behandling för svårigheterna.

Förutom råd och behandling kan logopeden ge stöd och förmedla kontakter till olika patientföreningar, exempelvis afasiförbundet och strokeförbundet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan