Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen. [4] Uppfattningarna bygger på individens kunskaper och påverkas av erfarenheter, och kan illustreras med nedanstående figur.

Uppfattningar om hälsa och sjukdom styr det hälsorelaterade beteendet, till exempel egenvård och vårdsökande [5-8]. Uppfattningarna kan handla om orsaksförklaringar till sjukdom och hälsa som styr om hjälp söks hos familj och vänner, professionella vårdgivare eller hos alternativmedicinska utövare [9]. Sjukdomsorsakerna kan förklaras av patienten med faktorer som finns inom individen, i naturen, i de sociala relationerna eller i den övernaturliga världen, vilka förklaras i nedanstående tabell. [4]

Patientens föreställningar om orsaker till sjukdom [4]

Inom individen Livsstil, beteende, personlighet, bakterier, ärftlighet/gener, kroppskonstitution, organfunktion.
I naturen

Kemiska eller naturliga substanser som droger, miljöfaktorer som gifter, rök och föroreningar. Klimat, inverkan av sol, måne och planeter. Obalans i kroppen mellan till exempel varmt och kallt eller krafterna yin och yang.

I sociala relationer Konflikter mellan människor. Människor som besitter onda krafter, till exempel onda ögat.
I den övernaturliga världen Ödet, onda andar, gudars straff.

Två exempel kan illustrera modellens innehåll:

En kvinna från ett land i Afrika beskrev att orsakerna till att hon fått diabetes var ärftlighet, stress och felaktig kost [5]. För att bevara hälsan försökte hon därför följa vårdpersonalens råd att äta fettsnål, sockerfri och fiberrik mat, motionera och regelbundet kontrollera att blodsockret var normalt. En kvinna ifrån Mellanöstern berättade att sjukdomen hade orsakats av det "onda ögat", det vill säga en ond kraft som överförts med blicken från en annan människa. För att skydda sig mot det och bibehålla hälsan lade hon en gång i veckan en sorts bark på spisplattan och inhalerade röken som bildades vid upphettningen. I det första fallet handlar uppfattningarna främst om faktorer inom individen och i det andra fallet om faktorer avseende sociala relationer [4].

Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur detta uttrycks skaffar vi oss under uppväxten och livets gång. Detta sker i samspel med andra, till exempel i familjen, skolan, vården och samhället. [10] Uppfattningarna är därför kulturellt bestämda. [4,9] Det kan finnas olikheter mellan individens perspektiv [11] och vårdens, det vill säga systemvärlden där organisationens regler och normer råder [9,10]. För att undvika att de olika perspektiven kolliderar med varandra och inverkar negativt på vården är det därför viktigt att fråga efter individens uppfattningar.

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQ-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan