Samtalsprocess som metod

Samtalsprocessen syftar till att nå ett personcentrerat samtal där den vårdsökande känner sig lyssnad på och samförstånd råder. Metoden ger dessutom förutsättning för att effektivisera och strukturera samtalet mellan vårdpersonal och vårdsökande. Samtalsprocess som metod i rådgivningssamtalet har utvecklats av sjuksköterskor inom telefonrådgivning per telefon (1177) och är erfarenhetsbaserad. Syftet med metoden är att stärka telefonsjuksköterskans profession och öka kvaliteten i rådgivningssamtalet [15].

Denna samtalsprocess ger verktyg att samtala utifrån fem faser:

  • Öppna
  • Lyssna
  • Analysera
  • Motivera
  • Avsluta

Metoden beskriver vad varje fas behöver innehålla för att leda till ett personcentrerat och säkert samtal och vilka samtalsverktyg som kan användas för att nå det målet och leda processen framåt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan