Vård och bemötande vid psykisk ohälsa

Att möta en person med psykisk ohälsa

Förhållningssätt i mötet

I det vårdande mötet är det centralt att inta ett personcentrerat förhållningssätt, samt att i kommunikationen visa respekt och empati. Detta gäller självklart även i möten med personer som upplever psykisk ohälsa.

Precis som de allra flesta vill personer med psykisk ohälsa bli lyssnade på, tagna på allvar och sedda som kapabla personer med värdefull kunskap om sig själva i mötet med vården. Trots det kan vårdpersonal ibland uppleva att det är svårt att veta hur man ska bemöta och kommunicera med personer med psykisk ohälsa. Man kan vara rädd för att säga och göra fel, eller till och med förvärra för personen. Det är ändå viktigt att våga möta personen och om det blir fel, vara ärlig med det och pröva att göra på ett annat sätt. På så sätt kan man lära sig och utvecklas av det som hände.

Ett empatiskt förhållningssätt innebär att försöka skapa förståelse för personens egen upplevelse och att kommunicera det i dialog. Det är viktigt att tänka på att kommunikation också sker genom kroppsspråk. Det man säger, känner och tycker kan visas genom rörelser, gester och tonfall. Att vara ärlig och respektfull i kommunikationen skapar förutsättningar för tillit och delaktighet i den fortsatta vårdkontakten.

Icke-dömande inställning

För att skapa goda möjligheter för ett bra möte är det viktigt att ha förmågan att se personen bakom diagnosen och att ha en icke-dömande inställning. Ingen är sin diagnos. Om en person söker vård på grund av somatisk sjukdom är det den som ska vara i fokus även om det finns en psykiatrisk diagnos i journalen. Genom att skapa utrymme för personens berättelse och lyssna på den kan man skapa en djupare förståelse för personens situation och identifiera vad som kan motivera till förändring. En del i detta är att beakta tidigare erfarenheter av vård, positiva såväl som negativa. På så sätt kan vård- och omsorgspersonalen och den andra personen mötas som två individer med olika expertperspektiv, vilket är en viktig grund för att vården ska bli personcentrerad.

Läs  mer i Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Det vi inte ser” under Relaterad information.

Till toppen av sidan