Donationsansvariga och transplantationskoordinatorer

Sedan 2005 finns det i gällande förekrifter att det ska finnas tillgång till donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska vid sjukhus eller enheter där donationsingrepp får utföras. I uppgifterna ingår bland annat att förbereda verksamheten i att ha nödvändiga rutiner och kunskaper för att vårda en möjlig donator, samt ge stöd och information om donation. En annan viktig uppgift är att ge stöd och information till de avlidnas närstående.

Transplantationskoordinatorerna knutna till landets transplantationsenheter står för stöd och rådgivning i donationsprocessen, samt koordinerar vilka mottagare som ska transplanteras. Dessutom är de behjälpliga vid olika typer av utbildningsinsatser för vårdpersonalen. Kontakta alltid transplantationskoordinatorn i din region på ett tidigt stadium när en möjlig donator är identifierad. De ansvariga transplantationsenheterna har beredskapslinjer för detta, 24 timmar om dygnet, årets alla dagar.

Ansvariga transplantationsenheter:

  • Akademiska sjukhuset, Uppsala.
  • Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
  • Skånes universitetssjukhus, Malmö.
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Länkar till information och kontaktuppgifter finns i Referenser.

Nationellt donationscentrum

Regeringen har under 2018 gett Socialstyrelsen har nytt uppdrag att samla och stärka myndighetens arbete med frågor som rör donation och transplantation. Under 2018 inrättades därför ett Nationellt Donationscentrum på Socialstyrelsen. Länk finns i Referenser.

Information till vårdpersonal

För vårdpersonal som har särskilt uppdrag och engagemang i donations- och transplantationsverksamheten finns fakta och aktuell information på Socialstyrelsen webbsida, sök på "Donationsprocessen".

Information till allmänheten

Socialstyrelsen har till uppgift att informera allmänheten och uppmana människor att ta ställning och göra sin vilja känd. Budskapet till allmänheten är "Ta ställning och gör din vilja känd". Man ser gärna att regioner och patientföreningar sprider samma budskap.

Det finns två sätt att göra sin vilja känd:

  • Informera sina närstående.
  • Anmäla sig till donationsregistret på Socialstyrelsens webbsida eller via 1177.

Senaste ställningstagandet gäller.

På Socialstyrelsens webbsida finns information som riktar sig till allmänheten med lättbegriplig information om donationer. Där är det möjligt att anmäla sig till donationsregistret. Länk till Socialstyrelsens webbsida och 1177 finns i Referenser.

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan