Donationsansvariga och transplantationskoordinatorer

Sedan 2005 finns det i gällande förekrifter att det ska finnas tillgång till donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska vid sjukhus eller enheter där donationsingrepp får utföras. I uppgifterna ligger bland annat att förbereda verksamheten i att ha nödvändiga rutiner och kunskaper för att vårda en möjlig donator och ge stöd och information för donation samt ge stöd och information till de avlidnas närstående.

Transplantationskoordinatorerna knutna till landets transplantationsenheter står för stöd och rådgivning i donationsprocessen, samt koordinerar vilka mottagare som ska transplanteras. Dessutom är de behjälpliga vid olika typer av utbildningsinsatser för vårdpersonalen. Kontakta alltid transplantationskoordinatorn i din region på ett tidigt stadium när en möjlig donator är identifierad. De ansvariga transplantationsenhetererna har beredskapslinjer för detta, 24 timmar om dygnet, årets alla dagar.

Ansvariga transplantationsenheter:

  • Akademiska sjukhuset, Uppsala.
  • Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
  • Skånes universitetssjukhus, Malmö.
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Länkar till information och kontaktuppgifter finns i Referenser.

Nationellt donationscentrum

Regeringen har under 2018 gett Socialstyrelsen har nytt uppdrag att samla och stärka myndighetens arbete med frågor som rör donation och transplantation. Under 2018 inrättades därför ett Nationellt Donationscentrum på Socialstyrelsen. Länk finns i Referenser.

Information till vårdpersonal

För vårdpersonal som har särskilt uppdrag och engagemang i donations- och transplantationsverksamheten finns fakta och aktuell information på Socialstyrelsen webb, sök på Organdonation.

Information till allmänheten

Donationsrådet har till uppgift att informera allmänheten och uppmana människor att ta ställning och göra sin vilja känd. Budskapet till allmänheten är "Ta ställning och gör din vilja känd". Man ser gärna att landsting och patientföreningar sprider samma budskap.

Det finns tre sätt att göra sin vilja känd:

  • Informera sina närstående.
  • Fylla i och bära ett donationskort.
  • Anmäla sig till donationsregistret på Donationsrådets webbsida.

Alla tre sätt är lika giltiga. Senaste ställningstagandet gäller.

På Donationsrådets webbsida "Livsviktigt" finns information som riktar sig till allmänheten med lättbegriplig information om donationer. Där är det möjligt att anmäla sig till donationsregistret. Länk till Donationsrådets webbsida finns i Referenser. Donationskort med tillhörande informationsfolder finns på landets apotek, vårdcentraler och sjukhus.

Bild som visar exempel på donationskort
Exempel på donationskort. Källa: Socialstyrelsen.
Till toppen av sidan