"Förmodat samtycke" för donation

För att sjukvården ska få ta tillvara organ och vävnader för transplantation eller annat medicinskt ändamål från en människa krävs att den avlidnes inställning är utredd. Reglerna för samtycke är olika för avlidna och levande givare. Här beskrivs enbart de regler som gäller avlidna givare. Transplantationslagen bygger på att varje människa har rätt att själv bestämma om man vill donera eller inte. Lagen utgår från att vi förväntas vara positiva till donation (så kallat "förmodat samtycke") om vi inte tagit ställning.

Utredning om den avlidnes inställning

Det är sjukvårdens skyldighet att utreda den avlidnes inställning till donation. Detta sker genom samtal med de närstående, kontroll av eventuellt donationskort och sökning i donationregistret. Sökning i donationregistret är reglerat i SFS 2018:307 och får endast göra av behöriga personer inom vården med särskilda tillstånd. Samtal kring donation med närstående kan inledas närsomhelst under processen efter det att beslut om att fortsatt intensivvård inte är till hjälp för patientens överlevnad är tagit. Exakt när samtalet lämpligast kan genomföras bör bedömas individuellt från fall till fall.

I donationsregistret kan den enskildes inställning för och emot donation anges liksom eventuella undantag för organ och/eller vävnader som han eller hon inte vill donera. Mer information finns på Socialstyrelsens webbsida, länk finns under Referenser.

Vem bestämmer?

Många behöver genomgå transplantationer för att kunna leva ett liv med god livskvalitet. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen också tar upp frågan om donation med de närstående när någon har avlidit. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, (SOSFS 2009:30) finns uppgifter om transplantationslagens bestämmelser och om hur man kan informera de närstående liksom om deras möjlighet att förbjuda ingrepp om den avlidnes inställning inte är känd. Om den avlidne själv har tagit ställning för eller emot donation gäller hans eller hennes inställning. Endast i de fall den avlidne inte har meddelat sin inställning har de närstående rätt att använda sin vetorätt.

Om det är ett barn under 18 år som avlider, är det vårdnadshavare som har ansvar att besluta om samtycke till donation eller inte. Har barnet uttryckt en viljeyttring i livet väljer de flesta vårdnadshavare att respektera denna. Mer information finns på Socialstyrelsens webbsida, länk finns under Referenser.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan