En medicinteknisk produkt måste vara ändamålsenlig för sin användning. Detta innebär att tillverkaren ansvarar för den ändamålsenliga konstruktionen och brukaren validerar den ändamålsenliga produkten i sina vårdmetoder. Tillsammans säkerställer tillverkaren och brukaren att utrustningen är säker under hela produktens livslängd.

Säkerheten är väsentlig för patienter, brukare, närstående och den personal som sköter eller utnyttjar produkten. Därför är det viktigt att förebygga tillbud och olyckor i största möjliga utsträckning.

Förebyggande åtgärder

Det finns olika slags förebyggande åtgärder:

 • Kravspecifikation upprättas i samband med upphandling.
 • Ankomstkontroll görs vid leverans.
 • Produkten godkänns för användning.
 • Säkerhetskontroll utförs regelbundet av kompetent personal.
 • Regelbundet underhåll görs i förebyggande syfte, speciellt på livsuppehållande utrustning.
 • Personalen utbildas i hur man använder och sköter utrustningen. Utbildningen ska vara återkommande så att kompetensen behålls.
 • Rutiner för användning, funktionskontroll och övriga kontroller av produkten enligt tillverkarens anvisningar utarbetas, följs, revideras och uppdateras kontinuerligt.
 • Händelser som avviker från rutinen dokumenteras och rapporteras.

Krav på utrustning och organisation

De minimikrav som kan ställas på en medicinteknisk produkt som används för diagnostik, behandling, rehabilitering och omvårdnad kan preciseras på följande sätt:

 • Endast för ändamålet lämpliga produkter används.
 • Konstruktionen ska vara säker för ändamålet.
 • Installationen ska vara rätt utförd enligt tillverkarens instruktioner.
 • Rätt apparat ska användas på rätt sätt.
 • Informationen ska anpassas till användaren.
 • Säkra rutiner ska finnas och vara dokumenterade.
 • Underhåll ska utföras så att säkerheten kan upprätthållas.
 • System för avvikelsehantering dokumenteras och rapporteras (kvalitetssäkringsrutiner).
 • Rutiner för utrangering och omdispositioner utarbetas.

Säkerhetskontroll

Före varje användning av en medicinteknisk produkt ska den person som använder utrustningen utföra en funktionskontroll.

Strålskydd

Vårdgivaren som bedriver verksamhet, installerar eller underhåller utrustning eller ämne som utsänder joniserande strålning, måste ha tillstånd utfärdat av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan