Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Samverkan och kommunikation

Koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering - Översikt

  Försäkringsmedicin är ett arbetsfält mellan sjukvård och olika försäkringar, både allmänna som regleras av staten och privata som regleras via avtal.

 • Hälso-och sjukvårdens uppdrag

  Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att i samråd med patienten ge god vård och behandling samt att bidra till att patienten får adekvat stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

 • Individuellt stöd

  Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att välja bemötande och åtgärder som stärker individens egen förmåga. Det kan exempelvis handla om att stödja individen i att formulera och sätta upp realistiska mål utifrån sina förutsättningar i arbetslivet.

 • Samverka och samordna internt

  Koordinering inom sjukskrivning och rehabilitering innebär i huvudsak samordning av processen inom den egna vårdenheten (vårdcentral eller specialistvård) samt att främja arbetet med att bygga upp kanaler och samarbete med andra vårdenheter, arbetsgivare och handläggare på Försäkringskassan.

 • Samverka externt

  Det är myndigheternas ansvar, och inte individens, att hitta en arbetsmodell där de olika insatserna harmonierar med varandra. Tre förutsättningar är grundläggande för en lyckad rehabiliteringsprocess.

 • Rehabstöd och Intygsstatistik

  Rehabstöd är ett IT-verktyg/applikation för att stödja dig som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för patienter som är sjukskrivna.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering.

Till toppen av sidan