Det är myndigheternas ansvar, och inte individens, att hitta en arbetsmodell där de olika insatserna harmonierar med varandra. Tre förutsättningar är grundläggande för en lyckad rehabiliteringsprocess:

  • Varje individ ses som unik med individuella förutsättningar, vilket kräver flexibel planering och mångfald i insatserna.
  • Kontinuitet när det gäller personal, metod, struktur och information.
  • Olika insatser kan ges samtidigt och integrerat i stället för efter varandra i tur och ordning, vilket kräver gränsöverskridande samverkan.

Försäkringskassan

Försäkringskassan har ett samordnande ansvar i rehabiliteringsprocessen och ska utreda en persons behov av samordning och rehabilitering. Försäkringskassan ska vid behov kalla till ett avstämningsmöte tillsammans med personen som är sjukskriven och alla inblandade aktörer.

Läs mer om övriga aktörers ansvar under Översikt.

Rehabilitering i samverkan 

Flera regioner har utvecklat partsöverskridande samverkan för att skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

Läs mer om samverkan med arbetsgivare i texten Individuellt stöd.

Om patienten saknar sjukpenninggrundande inkomst

En person som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) riskerar att förbises om ingen av aktörerna tar ett helhetsgrepp. I syfte att skapa gemensamma strukturer för arbetssätt och förhållningssätt kring personer utan SGI, och som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom, har en metodik för samverkan utvecklats i Region Halland och kommuner. Utgångspunkt i metodiken är individens behov och rätten till ett bra bemötande, rättssäker handläggning och samordning av aktiviteterna.

SKR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tagit fram en gemensam viljeinriktning kring samarbete för att bidra till att säkerställa rehabilitering för personer som saknar SGI och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom [10].

 

Till toppen av sidan