Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att i samråd med patienten ge god vård och behandling samt att bidra till att patienten får adekvat stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Ett fungerande ledningssystem, kvalitetsarbete och ständiga förbättringar är strategier som behövs för att göra det möjligt.

Det försäkringsmedicinska arbetet

Hälso- och sjukvårdens arbete inom det försäkringsmedicinska området innebär ansvar för

  • utredning
  • bedömning
  • vård och behandling inklusive medicinsk rehabilitering.

Målet för den medicinska rehabiliteringen är att individen ska uppnå bästa möjliga funktionsförmåga samt fysiskt och psykiskt välbefinnande. Rehabiliteringen kan också inriktas på att förbättra en funktionsnedsättning och träna kompenserande funktioner. Dessutom förmedlar hälso- och sjukvården  underlag till Försäkringskassan och andra aktörer för bedömning av rehabiliteringsbehov och lämpliga åtgärder.

Enligt Socialstyrelsen ska försäkringsmedicinskt arbete liksom läkarens arbete med sjukskrivning vara en del av vård och behandling och ska därför följa samma krav på kvalitet, uppföljning och utvärdering [5]. Det gäller såväl rutiner för systematiskt kvalitetsarbete som rutiner för samverkan. Sjukskrivning är en vanlig åtgärd inom hälso- och sjukvården, som har ansvar att utfärda intyg utifrån vissa betingelser. Läkaren är skyldig att på begäran av patienter utfärda intyg om vård och behandling. En vårdsituation måste ha förelegat för att intyg ska kunna utfärdas (HSLF-FS 2018:54).

Kunskap om försäkringsmedicin

Olika professioner inom vården behöver kunskap om försäkringsmedicin. Exempelvis behöver sjuksköterskor och distriktssköterskor som prioriterar och triagerar patienter kunskap om vad de ska tänka på när personer med komplex problematik söker hjälp. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen rekommenderas till alla specialiteter samt även andra yrkesgrupper. Du hittar länken under Relaterad information under rubriken Stöd för bedömning vid sjukskrivning och rehabilitering. Socialstyrelsen har föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2018:54).

Innehåll i läkarintyg för sjukskrivning

För att patienten ska få en rättssäker handläggning och för att Försäkringskassan ska kunna fatta beslut om rätten till sjukpenning behövs ett tillräckligt beslutsunderlag. Läkarintyget är en viktig del i den samlade bedömningen för handläggningen vid Försäkringskassan inför beslut. Läkarintyget för sjukskrivning ska innehålla patientens diagnos, funktionsnedsättning och på vilket sätt aktivitetsbegränsningen medför nedsatt arbetsförmåga. Om det saknas uppgifter kan det fördröja handläggningen av sjukpenningärendet. När ett elektroniskt läkarintyg vid sjukskrivning har signerats och skickats till Försäkringskassan är det möjligt att ställa frågor om intyget via en funktion för fråga och svar. Här går det även att svara på frågor som kommer från Försäkringskassan. 

Under Relaterad information finns länkar till olika stöd kring utfärdande av läkarintyg.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan