Koordinering inom sjukskrivning och rehabilitering innebär i huvudsak samordning av processen  inom den egna vårdenheten (vårdcentral eller specialistvård) samt att främja arbetet med att bygga upp kanaler och samarbete med andra vårdenheter, arbetsgivare och handläggare på Försäkringskassan. Även samarbete med Arbetsförmedlingen, kommun och samordningsförbund kan vara aktuellt i en del fall.

I Metodbok för koordinering i hälso- och sjukvården finns information kring prioritering, struktur och hjälpmedel för arbetet inom det försäkringsmedicinska området på enheten [9].

Teamarbete

Samarbete mellan olika professioner kan bidra till en bättre helhetsbedömning av patientens situation. I teamet kan utöver rehabkoordinatorn till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och psykolog ingå.Teamets olika synsätt och kompetenser kan bidra med kunskap kring de  komplexa problem som patienten ofta kan ha. Exempel på arbetssätt för att utveckla ett teamarbete när patienten befinner sig i en komplex situation finns under rubriken Relaterad information.

Intygsstatistik

Intygsstatistik är en webbtjänst som möjliggör att följa arbetet på enheten utifrån data i utfärdade intyg. Det finns nationell statistik som är tillgänglig för alla, där man kan följa antalet sjukfall, diagnoser, åldersgrupper, sjukskrivningsgrad och längd. Det går även att få fram statistik om sjukfall per län och vårdenhet. Exempel på analysfrågor för att följa intygsstatistik finns på Relaterad information.

Via Rehabstöd kan man få en samlad bild av samtliga pågående sjukskrivningar på en vårdenhet. Förslagsvis kan statistik på vårdenheten följas kontinuerligt en gång per kvartal via Rehabstöd respektive Intygsstatistik, en webbapplikation som kan användas för att få en samlad bild av samtliga pågående sjukskrivningar på en vårdenhet. Titta på hur antal sjukfall är fördelat mellan  kön och diagnoser, könsfördelat och diagnosuppdelat samt hur fördelningen ser ut mellan läkarna. I Intygsstatistik kan man också se statistik över den kommunikation som skickas mellan Försäkringskassan och vårdgivare avseende ärenden kopplade till läkarintyg för sjukpenning. Det gör det möjligt att exempelvis se hur stor del av intygen som behöver kompletteras. Statistiken kan följas upp tillsammans med verksamhetschef och information kan ges kring detta på exempelvis arbetsplatsträff och möte med läkarna på vårdenheten.

Kvalitetsuppföljning

För kunna läsa journaler samt ta fram statistik från Rehabstöd och Intygsstatistik krävs ett kvalitetssäkringsuppdrag av verksamhetschefen. Uppdraget ska dokumenteras av verksamhetschefen och diarieföras enligt verksamhetens rutiner. Patienten har rätt att få veta vem som har läst journalen och tagit del av sjukskrivningsdata och det är viktigt att kunna härleda loggen (den elektroniska åtkomsten) till ett diariefört kvalitetssäkringsuppdrag.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan