Thoraxdränage

Förberedelser

Information

Det är viktigt att informera patienten om vad som ska ske och varför personen är i behov av pleuradränage [7]. Förklara hur ingreppet går till och hur det kan kännas. Det är viktigt att patienten vet att känseln fortfarande finns kvar även om området är bedövat. Ta reda på eventuell överkänslighet mot lokalbedövningsmedel då ingreppet utförs i lokalbedövning. När dränaget är inlagt och sug kopplats är det vanligt att patienten får en hostattack när lungan expanderar igen, detta är normalt och helt ofarligt [12]. Patienten ska också få information om dränagebehållaren, exempelvis att den kan bäras med in på toaletten samt övriga upplysningar som är viktiga för den behållare som används.

Det är också viktigt att personal som är med vid inläggningen förvissar sig om att sjuksköterskan som har ansvar för patienten vet hur dränaget fungerar.

Bild som visar den säkra triangeln för inläggning av pleuradränage.

Inför inläggning av pleuradränage

Lungröntgen görs enligt läkarordination före ingreppet och dessa bilder bör sedan finnas tillgängliga på den avdelning där ingreppet sker. Datortomografi thorax är känsligare än röntgen för att upptäcka pneumothorax, men diagnos ställs vanligtvis med hjälp av röntgenbilder [10]. Dock kan man använda de bilder som finns inför inläggning av pleuradränage. Eventuella blodförtunnande läkemedel bör vara utsatta enligt läkarordination och åtgärder vidtagna för att undvika blödningskomplikation.

Inläggning av pleuradränage sker oftast på vårdavdelning där patienten är inlagd. Patienten ligger på rygg med armen på den berörda sidan upp ovanför huvudet eller bakom nacken, huvudändan kan vara höjd upp till cirka 45 grader. Läkare ska markera vilken sida som ingreppet ska göras på. Patientens integritet ska respekteras och skyddas från insyn.

Det är upp till läkaren som lägger in dränaget att avgöra vilken teknik som ska användas i varje specifikt fall. Rekommenderat insticksställe är mellan revben 4 och 5 men dränaget kan också läggas in ovanför tredje revbenet. I litteraturen beskrivs den säkra triangeln - lateralt om pectoralismuskeln, ovan mamillen och framför medioaxillarlinjen [1-3,9,13]. Även ventral (anterior) teknik beskrivs i litteraturen då dränaget läggs in mellan revben 2 och 3 i medioclavikularlinjen [13,14]. Denna teknik kan med fördel användas på överviktiga patienter då risken minskar för att dränaget "pressas ut" på grund av avståndet mellan fästpunkten i huden och bröstkorgsväggen som är stort vid lateral teknik (den säkra triangeln) [13].

Inläggning görs under sterila förhållanden.

Checklista vid inläggning av pleuradränage

 • Plastförkläde/skyddsrock.
 • Munskydd/visirmunskydd.
 • Sterila handskar.
 • Instrumentgaller – kniv, sax, nålförare, peang 15 och 18 cm, tvättpeang.
 • Klorhexidinsprit 5mg/mL eller medel med motsvarande effekt.
 • Thoraxdrän med eller utan troakar - i olika storlekar enligt läkarordination.
 • Hålduk eller dylikt för sterildrapering.
 • 20 mL spruta.
 • Uppdragningskanyl.
 • Injektionskanyl.
 • Sterila kompresser.
 • Lokalbedövningsmedel enligt läkarordination.
 • Icke resorberbar sutur för dränagefixering.
 • Förband
 • Tejp eller förband att fixera dränaget mot huden (utöver suturen) för att förhindra att det dras ut.
 • Dränagebehållare.
 • Sugslang för att kunna koppla till sug.
 • Sterilt ultraljud-probeskydd samt steril gel.
Till toppen av sidan