Thoraxdränage

Förberedelser

Information

Det är viktigt att informera patienten om vad som ska ske och varför personen är i behov av pleuradränage [6,7]. Förklara hur ingreppet går till och hur det kan kännas. Informera patienten om att känseln fortfarande finns kvar även om området är bedövat. Hen kan fortsatt komma att känna beröring och tryck, men det ska inte göra ont. Ta reda på om patienten är överkänslig/allergisk mot lokalbedövningsmedel då ingreppet utförs i lokalbedövning.

När dränaget är inlagt och sug kopplats är det vanligt att patienten får en hostattack när lungan expanderar igen. Detta är normalt och helt ofarligt [12]. Ge information om dränagebehållaren, till exempel att den kan bäras med in på toaletten samt övriga upplysningar som är viktiga att känna till om den behållare som används.

Personal som är med vid inläggningen, till exempel operationssjuksköterska, undersköterska eller läkare behöver förvissa sig om att sjuksköterskan som har ansvar för patienten vet hur dränaget fungerar. Det är särskilt viktigt om patienten ligger på en avdelning där pleuradränage inte hör till standardvården. Se till att personalen har kontaktuppgifter dit de kan vända sig vid frågor om dränaget.

Bild som visar den säkra triangeln för inläggning av pleuradränage.

Inför inläggning av pleuradränage

Lungröntgen görs enligt läkarordination före ingreppet och dessa röntgenbilder bör sedan finnas tillgängliga på den avdelning där ingreppet sker. Diagnosen pneumothorax ställs vanligen med hjälp av röntgen. Ibland används Datortomografi thorax för att få en tydligare bild. Vid inläggning av pleuradränage kan de röntgenbilder som redan finns användas[10].  Eventuella blodförtunnande läkemedel bör vara utsatta enligt läkarordination och åtgärder vidtagna för att undvika blödningskomplikation.

Inläggning av pleuradränage sker oftast på vårdavdelning där patienten är inlagd och kan utföras i patientsängen. Patienten ligger på rygg med armen på den berörda sidan upp ovanför huvudet eller bakom nacken. Huvudändan kan vara höjd upp till cirka 45 grader. Läkare ska markera vilken sida som ingreppet ska göras på. Patientens integritet ska respekteras och skyddas från insyn.

Det är läkaren som lägger in dränaget som avgör vilken teknik som ska användas i varje specifikt fall. Rekommenderat insticksställe är mellan revben 4 och 5 men dränaget kan också läggas in ovanför tredje revbenet. I litteraturen beskrivs den säkra triangeln - lateralt om pectoralismuskeln, ovan mamillen och framför medioaxillarlinjen [1,3,6,7,9,13].

Även ventral (anterior) teknik beskrivs i litteraturen då dränaget läggs in mellan revben 2 och 3 i medioclavikularlinjen [13]. Denna teknik kan med fördel användas på överviktiga patienter då risken minskar för att dränaget "pressas ut" på grund av avståndet mellan fästpunkten i huden och bröstkorgsväggen som är stort vid lateral teknik (den säkra triangeln) [13].

Ingreppet utförs enligt steril rutin - tillvägagångsssätt.

Checklista vid inläggning av pleuradränage

 • Engångs plastförkläde/skyddsrock.
 • Munskydd/visirmunskydd.
 • Sterila handskar.
 • Instrumentgaller – kniv, sax, nålförare, peang 15 och 18 cm, tvättpeang.
 • Klorhexidinsprit 5mg/mL eller medel med motsvarande effekt.
 • Thoraxdrän med eller utan troakar - i olika storlekar enligt läkarordination.
 • Hålduk eller dylikt för steril drapering.
 • 20 mL spruta.
 • Uppdragningskanyl.
 • Injektionskanyl.
 • Sterila kompresser.
 • Lokalbedövningsmedel enligt läkarordination.
 • Icke resorberbar sutur för dränagefixering.
 • Sterilt förband.
 • Tejp eller förband att fixera dränaget mot huden (utöver suturen) för att förhindra att det dras ut.
 • Dränagebehållare.
 • Sugslang för att kunna koppla till sug.
 • Sterilt ultraljud-probeskydd samt steril gel.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan