För att tillämpa steril rutin behövs:

 • Sterila engångs- och/eller flergångsprodukter.
 • Flergångsprodukter som genomgått en kontrollerad process i diskdesinfektor föregår alltid steriliseringsprocess.
 • Validerad och kontrollerad steriliseringsprocess, vilket bör ske på sterilteknisk enhet, för sterilisering av flergångsprodukter.

Aseptisk hantering 

Aseptisk hantering innebär att sterila produkter förvaras och hanteras så att sterilitet bibehålls fram till användning hos patient.

Förvaring

Steril produkt förvaras torrt, dammfritt, skyddat från solljus och stora temperaturväxlingar. Förvaring sker avgränsat, till exempel skåp eller låda, lämpligen i separat förråd. Steril engångsprodukt förvaras i avdelningsförpackning.

Rengöring och desinfektion av skåp, hyllor och lådor

För att säkerställa renhetsgrad ska utrymmet där sterila produkter förvaras, rengöras och desinfekteras regelbundet.

Steril rutin - tillvägagångssätt 

Steril rutin används då hud eller slemhinna penetreras för att undvika att mikroorganismer tillförs steril vävnad. Exempel på där steril rutin används utanför operationsenhet är mindre kirurgiska och gynekologiska ingrepp såsom extirpation av naevus och lipom eller spiralinsättning. Steril rutin används även vid omläggning av sår som har öppen förbindelse med steril kroppshåla eller led, samt vid kateterisering eller blåssköljning i samband med kirurgiska ingrepp i urinvägarna.

Utrustning vid steril rutin

 • Använd plastförkläde alternativt kompletterande klädsel med steril rock. Syfte med plastförkläde/steril rock är att förebygga indirekt kontaktsmitta från personalens arbetskläder. Steril rock kan krävas för att bibehålla renhetsgrad, exempelvis om instrument, ledare med mera riskerar att komma i kontakt med arbetskläder.
 • Vid mindre kirurgiska ingrepp används sterila handskar. Vid övriga sterila ingrepp där det går att bibehålla aseptik kan rena skyddshandskar användas.
 • Vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansikte, används visir eller motsvarande stänkskydd.

Kompletterande klädsel, steril drapering och behov av specialventilation

Bedöm behov av ytterligare klädsel och steril drapering enligt lokala anvisningar. Faktorer som påverkar är ingreppets lokalisation och djup, hur lång tid ingreppet beräknas ta och om patient har ökad risk för komplikationer, till exempel infektion.

Kompletterande klädsel innebär steril operationsrock, operationsmössa och munskydd. Steril drapering innebär steril inklädning av operations- eller punktionsområde, till exempel vid ledinjektion. Mer omfattande operativt ingrepp och behandling eller liknande bör ske på operationssal med hög hygienisk standard och luftrenhet. Läs mer i Vårdhandbokens texter om operationssjukvård.

Lokala anvisningar kan finnas för bedömning av vilka ingrepp som ska utföras på operationsenhet samt när det finns behov av kompletterande klädsel och steril drapering.

Här finns regionala tillägg

Gör så här:

 • Steril uppdukning sker i så nära anslutning till ingreppet som möjligt. Uppdukningen bör utföras av två personer.
 • Ta fram det material som ska användas till enskild patient och placera på rengjord och desinfekterad yta, till exempel bricka eller vagn.
 • Kontrollera att förpackningar är hela, torra och att utgångsdatum inte passerat.
 • Hantera oförpackat sterilt material med sterila handskar eller sterila instrument.
 • Duka upp på sterilt underlag, exempelvis insida av sterilt set/förpacknings­material eller steril duk.
 • Använd steril lösning.

Huddesinfektion vid mindre kirurgiska ingrepp utanför operationsenhet

Rengör och desinfektera hudområde där ingrepp ska utföras genom att:

 • Tvätta synligt smutsig hud med tvål och vatten eller med klorhexidintvål enligt lokal anvisning.
 • Torka torrt.
 • Applicera därefter rikligt med klorhexidinsprit 5 mg/mL och gnid in under ½ - 2 minuter beroende på typ av ingrepp. Använd flera tvättorkar. Alternativt används klorhexidinsprit 20 mg/mL i steril förfylld engångsapplikator som appliceras under minst 30 sekunder.

Läs mer om Förberedelse av operationsområdet med intakt hud i Operationssjukvård.

Handdesinfektion - för de som utför ingrepp

Gör så här:

 • Tvätta händer och underarmar noggrant med tvål och vatten.
 • Torka torrt.
 • Vid mindre och kortare ingrepp, desinfektera händer och underarmar med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel som innehåller minst 70 % etylalkohol.
 • Vid djupare och längre ingrepp, desinfektera händer och underarmar med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel med fördröjd effekt, så kallad preoperativ eller kirurgisk handdesinfektion.

Hantering av använt material och utrustning

 • Kassera använt förbrukningsmaterial och överblivet engångsmaterial som varit hos patient.
 • Omhänderta använda flergångsprodukter direkt och processa i diskdesinfektor
 • Rengör och desinfektera arbetsyta, patientbrits, gynekologstol med mera.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan