Benmärgspunktion

Förberedelser och material

Förberedelser, allmänna

 • Benmärgspunktion (-aspiration) ordineras och utförs av läkare men assisteras med fördel av annan sjukvårdspersonal. .
 • Arbetssättet och punktionen ska utföras med aseptisk teknik.
 • Punktionen ska utföras i ett undersökningsrum eller i vårdrummet om patienten har enkelrum.
 • Det ska finnas aktuellt svar på blodstatus och b-celler (differentialräkning av de vita blodkropparna) tillgängligt vid punktionen.
 • Märk upp alla glas, burkar och rör för provtagning, samt remisser med patientens namn och personnummer.
 • Ska biopsi  utföras samtidigt som aspiratet är det sterilt förfarande som gäller.

Patientinformation och övriga förberedelser

 • Utför identitetskontroll.
 • Förvissa dig om att patienten är informerad om biobankslagen.
 • Fråga patienten om eventuella allergier mot lokalbedövningsmedel och desinfektionsmedel finns.
 • Informera patienten om hur punktionen går till, samt att en sugande obehagskänsla kan upplevas när benmärg sugs upp. Denna känsla försvinner när suget upphör.
 • Se till att patienten ligger så bekvämt som möjligt. Vid cristapunktion ska patienten ligga på mage eller på sidan. Tas prov från bröstbenet (sternum) ska patienten ligga på rygg.
 • Eventuell premedicinering ordineras av läkare.

Material

 • Steril engångs cristapunktionsnål.
 • 20 mL Codanspruta för att den ska passa till handtaget. Saknas handtag används 20 mL spruta med luer-lock fattning.
 • Eventuellt spruthandtag.
 • 2 stycken eller fler EDTA-rör.
 • Minilancett för kapillär/perifer provtagning.
 • Rena undersökningshandskar.
 • Objektglas, helst 10 stycken för benmärgsutstryk, märkta med patientens personnummer och namn, provtagningsdatum samt vårdinrättning.
 • Objektglas, 5 stycken för utstryk av perifert blod. 
 • Burk med tillsats av 4 % formaldehyd, märkt på samma sätt som objektglasen, samt att burken är märkt att den innehåller formaldehyd. Burk med formaldehyd är för eventuell märgkula och/eller vid benmärgsbiopsi.
 • Ska cristabiopsi utföras samtidigt bör det även dukas fram Cristabiopsinål, steril hålduk, knivblad, sterila handskar till läkaren, objektsglas för imprints av biopsin och burk med fixeringsvätska.
 • Material för huddesinfektion: kompresser, klorhexidinsprit 5mg/mL, ren peang, ren skål. Vid klorhexidinöverkänslighet/allergi används 70 % alkohol, till exempel M-sprit. Läs mer i Vårdhandbokens texter om Huddesinfektion.
 • Material för lokalbedövning: spruta, kanyl, lokalbedövningsmedel, uppdragningskanyl (till lokalbedövningsmedlet).
 • Rena kompresser.
 • Tejp.
 • Objektglaskassetter för förvaring och transport av objektglasen.
 • Remisser.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan