Benmärgspunktion

Förberedelser och material

Förberedelser, allmänna

 • Benmärgspunktion (-aspiration) ordineras och utförs av läkare.
 • Punktionen ska ske aseptiskt.
 • Punktionen ska utföras i ett undersökningsrum eller i vårdrummet om patienten har enkelrum.
 • Det ska finnas aktuellt svar på blodstatus och b-celler (differentialräkning av de vita blodkropparna) tillgängligt vid punktionen.
 • Märk upp alla glas, burkar och rör för provtagning samt remisser med patientens namn och personnummer.
 • Om biopsi ska utföras samtidigt som aspiratet är det sterilt utförande som gäller.

Patientinformation och övriga förberedelser

 • Utför identitetskontroll.
 • Förvissa dig om att patienten är informerad om biobankslagen.
 • Informera patienten om hur punktionen går till, samt att det kan kännas en sugande obehagskänsla när benmärg sugs upp. Denna känsla försvinner när suget upphör.
 • Se till att patienten ligger så bekvämt som möjligt. Vid cristapunktion ska patienten ligga på mage eller på sidan. Om prov tas från sternum ska patienten ligga på rygg.
 • Eventuell premedicinering ordineras av läkare.

Material

 • Steril engångs cristapunktionsnål.
 • 20 mL spruta. Med luer-lock om det inte finns tillgång till handtag.
 • Eventuellt spruthandtag.
 • 2 stycken eller fler EDTA-rör.
 • Minilancett för kapillär/perifer provtagning.
 • Rena handskar.
 • Objektglas, helst 10 stycken för benmärgsutstryk, märkta med patientens personnummer och namn, provtagningsdatum samt vårdinrättning.
 • Objektglas, 5 stycken för utstryk av perifert blod. 
 • Petriskål eller urglas.
 • Burk med tillsats av 4% formaldehyd, märkt på samma sätt som objektglasen, samt att burken är märkt att den innehåller formaldehyd. Burk med formaldehyd är för eventuell märgkula och/eller vid benmärgsbiopsi.
 • Om cristabiopsi ska utföras samtidigt bör även Cristabiopsinål dukas fram samt objektglas för imprints av biopsin.
 • Vid cristabiopsi: Cristabiopsinål, sterila handskar till läkaren, steril hålduk, knivblad, objektglas för imprints samt burk med fixeringsvätska.
 • Material för huddesinfektion (kompresser, klorhexidinsprit 5mg/mL). Vid konstaterad klorhexidinöverkänslighet/allergi används 70% alkohol, till exempel M-sprit. Uppdragningskanyl (till lokalbedövningsmedlet).
 • Material för lokalbedövning (spruta, kanyl, lokalbedövningsmedel). Uppdragningskanyl (till lokalbedövningsmedlet).
 • Rena kompresser.
 • Tejp.
 • Objektglaskassetter för förvaring och transport av objektglasen.
 • Remisser.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan