Huddesinfektion

Tillvägagångssätt

Risken för infektion varierar beroende på typen av ingrepp varför tillvägagångssättet för huddesinfektion kan variera något.

Inläggning av perifer venkateter (PVK)

Infektionsrisken är liten vid inläggning av perifer venkateter (PVK), förutsatt att huden desinfekteras. 

Tillvägagångssätt vid huddesinfektion:

 • Använd sterila, medicintekniska produkter och tillämpa aseptisk teknik.
 • Använd klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70 % alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70 % isopropanol eller annat huddesinfektionsmedel med motsvarande effekt [2].
 • Gnid (massera fram och tillbaka eller cirkulärt) med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tidhuden behöver gnidas, 5 sekunder bedöms kunna fungera i praktiken. För att alkoholen ska hinna verka ska huden därefter vara fuktig under minst 30 sekunder [3].
 • Tillämpa aseptisk teknik. Det innebär bland annat att huden där kanylen penetrerar efter desinfektionen inte får beröras med händer eller osterila handskar, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt.
 • Täck över insticksstället med sterilt förband. Hantera det sterila förbandet aseptiskt.

Vid byte av förband omkring PVK är det som regel inte nödvändigt att utföra huddesinfektion, men eventuellt blod på huden bör torkas bort. Då kan med fördel en tork med desinfektionsmedel användas.

Inläggning av kvarliggande katetrar förutom PVK

Optimalt utförd huddesinfektion är viktigt vid inläggning av central venkateter (CVK), central dialyskateter (CDK), PICC-line kateter, midlinekateter, subkutan venport, artärkateter, peritonealdialyskateter, epiduralkateter och spinalkateter.

Tillvägagångssätt vid huddesinfektion:

 • Använd sterila medicintekniska produkter och tillämpa aseptisk teknik.
 • Använd klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70 %, alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70 % isopropanol eller annat huddesinfektionsmedel med motsvarande effekt [2].
 • Gnid (massera fram och tillbaka eller cirkulärt) med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tid huden behöver gnidas. Trettio sekunder ger säkerhetsmarginal och bidrar till att huden hålls fuktig tillräckligt lång tid, minst 2 minuter [3-6].
 • Som ett likvärdigt alternativ kan desinfektionen utföras i två omgångar. Gnid då med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 15 sekunder, låt huden lufttorka och upprepa därefter samma procedur igen med efterföljande lufttorkning av desinfektionsområdet. Huden bör vara fuktig i minst 2 minuter totalt sett [3-6].
 • Desinfektera med marginal det område som kommer att hamna under förband.
 • Tillämpa aseptisk teknik. Det innebär bland annat att det hudområde som desinfekteras inte får beröras med händer eller osterila handskar, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt. 
 • Täck över insticksstället med sterilt förband efter inläggning av central kateter. Hantera det sterila förbandet aseptiskt.

Omläggning av kvarliggande katetrar förutom PVK

Huddesinfektion med klorhexidinsprit ska också utföras vid omläggning av insticksställe för alla ovanstående typer av kvarliggande katetrar: central venkateter (CVK), central dialyskateter (CDK), PICC-line kateter, midlinekateter, subkutan venport, artärkateter, peritonealdialyskateter, epiduralkateter och spinalkateter.

En kortare inverkningstid accepteras. Gnid in med tork eller kompress under minst 15 sekunder och låt därefter lufttorka.

Punktion och injektion i infektionskänslig vävnad

Optimalt utförd huddesinfektion är även viktig före punktion och injektion i infektionskänslig vävnad där eventuellt uppkommen infektion kan vara svårbehandlad. Det gäller ledpunktion, pleurapunktion, lumbalpunktion och benmärgspunktion.

Tillvägagångssätt vid huddesinfektion:

 • Använd sterila medicintekniska produkter och tillämpa aseptisk teknik.
 • Använd klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70 %, alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70 % isopropanol eller annat huddesinfektionsmedel med motsvarande effekt [2].
 • Gnid (massera fram och tillbaka eller cirkulärt) med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tid huden behöver gnidas. Trettio sekunder ger säkerhetsmarginal och bidrar till att huden hålls fuktig tillräckligt lång tid, minst 2 minuter [3-6].
 • Som ett likvärdigt alternativ kan desinfektionen utföras i två omgångar. Gnid då med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 15 sekunder, låt huden lufttorka och upprepa därefter samma procedur igen med efterföljande lufttorkning av desinfektionsområdet. Huden bör vara fuktig i minst 2 minuter totalt sett [3-6].
 • Desinfektera med marginal det område som kommer att hamna under förband.
 • Tillämpa aseptisk teknik. Det innebär bland annat att det hudområde som desinfekteras inte får beröras med händer eller osterila handskar, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt. 
 • Täck över insticksstället med sterilt förband efter genomförd punktion respektive injektion i infektionskänslig vävnad. Hantera det sterila förbandet aseptiskt.

Provtagningar och injektioner

Vid desinfektion inför provtagning eller injektion när inget främmande material ska ligga kvar är etanol 70-80 % alternativt isopropanol cirka 60 % fullgoda alternativ till klorhexidinsprit.

Tillvägagångssätt vid huddesinfektion:

 • Använd sterila medicintekniska produkter och tillämpa aseptisk teknik.
 • Använd etanol 70-80 % alternativt isopropanol cirka 60 % eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt [2].
 • Gnid (massera fram och tillbaka eller cirkulärt) med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tid huden behöver gnidas, 5 sekunder bedöms kunna fungera i praktiken. För att alkoholen ska hinna verka ska huden därefter vara fuktig under minst 30 sekunder [3].
 • Tillämpa aseptisk teknik. Det innebär bland annat att huden där kanylen penetrerar efter desinfektionen inte får beröras med händer eller osterila handskar, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt.

Vid venprovtagning och kapillärprovtagning samt vid injektioner subkutant eller intramuskulärt saknas vetenskapliga studier avseende nyttan av huddesinfektion. Studier är svåra att genomföra eftersom ett mycket stort antal patienter skulle behöva följas upp samtidigt som andra riskfaktorer skulle behöva kontrolleras.

Inom sjukvården finns många patienter med nedsatt immunförsvar eller inopererat främmande material. Enligt försiktighetsprincipen bör därför som regel huddesinfektion utföras inom sjukvården inför provtagning och injektioner som sker via huden, till exempel intramuskulära injektioner, injektioner av kortison omkring muskelfästen med mera. Denna rekommendation återfinns i riktlinjer från många andra länder och även i riktlinjer från världshälsoorganisationen WHO [7-9].

Undantag kan ibland göras. Huddesinfektion är inte nödvändig vid subkutan injektion av läkemedel, till exempel insulin, antikoagulantia eller smärtstillande läkemedel. Infektionskomplikationer är ytterst ovanliga i dessa fall och det saknas studier som visar att huddesinfektion har betydelse.

Vaccination

Vaccinationer kan ges till majoriteten av alla människor utan föregående huddesinfektion. Huddesinfektion är inte medicinskt motiverad på grund av till exempel hög ålder, graviditet, välreglerad diabetes mellitus, hypertoni, kroniska hjärtkärlsjukdomar, kronisk lever- eller njursvikt.

Ett fåtal människor har så nedsatt immunförsvar att huddesinfektion skulle kunna motiveras vid vaccination. Det kan till exempel röra sig om patienter med immunbristsjukdomar, patienter med lymfom eller blodcancer, patienter som behandlas med immunsuppresiva medel eller med hög dos kortison. Det är upp till varje vårdgivare och i slutändan varje läkare som ordinerar vaccination att avgöra i vilka fall huden bör desinfekteras före vaccination.

Blododling

Vid provtagning för blododling är huddesinfektionen mycket viktig och kan inte likställas med den som sker vid prov för klinisk kemi. Vid för kort desinfektionstid kan blododlingar kontamineras med hudbakterier, vilket leder till falskt positivt blododlingssvar [10]. 

Tillvägagångssätt vid huddesinfektion:

 • Använd klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70 % alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70 % isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt [2].
 • Gnid (massera fram och tillbaka eller cirkulärt) med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder och låt därefter lufttorka. Huden ska vara fuktig i minst 30 sekunder innan den torkar.
 • Desinfektera även membranet till blododlingsflaskan under minst 5 sekunder och låt lufttorka.

Alternativa desinfektionsmedel

Leveransproblem

Vid långvarigt leveransproblem av klorhexidinsprit kan ett huddesinfektionsmedel baserat på povidon-jod i kombination med alkohol vara ett bra alternativ (licenspreparat). Povidon-jod har liksom klorhexidin långtidseffekt [10]. Ett annat möjligt ersättningsmedel kan vara etanol cirka 70-80 % utan klorhexidin, isopropanol cirka 60 % utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat huddesinfektionsmedel med motsvarande antibakteriell aktivitet. Dessa medel saknar långtidseffekt vilket är en nackdel vid kvarvarande främmande material, till exempel en CVK.

Allergi

Vid allergi mot klorhexidin kan förutom ovanstående ersättningsmedel även teknisk sprit användas (denaturerad etanol). Om inget annat finns att tillgå kan ett alkoholbaserat medel avsett för handdesinfektion vara ett alternativ.

Klorhexidintvål

Klorhexidintvål som alternativ eller komplement till klorhexidinsprit i samband med inläggning eller omläggning av kärlkatetrar kan inte rekommenderas. Detta eftersom det inte finns studier och evidens för klorhexidintvål som enda medel, vilket det gör för klorhexidinsprit.

Till toppen av sidan