Benmärgspunktion

Tillvägagångssätt

Läkaren markerar provtagningsstället.

  • Desinfektera punktionsstället innan lokalbedövning ges.
  • Efter lokalbedövning i såväl hud som benhinna, desinfekteras punktionsstället igen med klorhexidinsprit 5 mg/mL. Det är viktigt att låta lokalbedövningen verka innan man punkterar crista iliaca (höftbenskammen) med cristapunktionsnålen. Vid sternalpunktion ska speciell STP-nål användas som är betydligt kortare och har reglerbar stoppanordning samt är gjord för ändamålet.
  • Observera patienten under ingreppet med tanke på eventuell smärta och oro.
  • Med sprutan sugs en liten mängd benmärg upp som sedan stryks ut på objektglas. Märgkulan som utgörs av koagel överförs till burken med formaldehyden.Vissa laboratorier föredrar dock att aspiratmaterialet inskickas i EDTA-rör.

Efter benmärgspunktionen

Omhändertagande av patient

När punktionsnålen avlägsnas trycker man en kompress över punktionsstället och ett förband sätts över. Om patienten har en ökad blödningsbenägenhet bör man trycka tills blödningen avstannat, därefter läggs ett tryckförband. Förbandet avlägsnas efter ett dygn.

Förvissa dig om att patienten mår bra efter punktionen. Informera patienten om vem som ska kontaktas om det uppstår problem.

Omhändertagande av material

  • Ta hand om proverna direkt efter punktionen. Kontrollera att utstryken har torkat innan de läggs i kassetterna.
  • Använd det medföljande stickskyddet innan nålen kasseras i burk för skärande/stickande eftersom nålen annars kan perforera burken.
  • Diska petriskålen.
  • Desinfektera material för flergångsbruk i diskdesinfektor med specialinsats.
  • Skärande och stickande engångsmaterial placeras i en punktionssäker behållare märkt skärande/stickande smittfarligt avfall.

Dokumentation

Punktion och bedövningsmetod ska dokumenteras i patientens journal.

Risker och Komplikationer

Benmärgspunktion i höftbenskammen är praktiskt taget riskfritt.
Blåmärke och en viss ömhet i punktionsområdet kan uppstå. Det försvinner efter några dagar.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan