Benmärgspunktion

Tillvägagångssätt

Läkaren markerar provtagningsstället.

  • Desinfektera punktionsstället och med god marginal omgivande hudområde, med klorhexidinsprit 5 mg/mL innan lokalbedövning ges. Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 15 sekunder. Låt lufttorka. 
  • Efter lokalbedövning i såväl hud som benhinna, desinfekteras punktionsstället  och omgivande hudområde på nytt med klorhexidinsprit 5 mg/mL enligt ovan. Låt lufttorka. Huden bör vara fuktig i minst 2 minuter totalt sett.
  • Det är viktigt att låta lokalbedövningen verka innan man punkterar höftbenskammen (crista iliaca) med cristapunktionsnålen. Vid sternalpunktion (bröstbenet) ska speciell STP-nål användas som är betydligt kortare och har reglerbar stoppanordning samt är gjord för ändamålet.
  • Observera patienten under ingreppet med tanke på eventuell smärta och oro.
  • Med sprutan sugs en liten mängd benmärg upp som sedan stryks ut på objektglas. Märgkulan som utgörs av koagel överförs till burken med formaldehyden. Vissa laboratorier föredrar dock att aspiratmaterialet inskickas i EDTA-rör.

Efter benmärgspunktionen

Omhändertagande av patient

När punktionsnålen avlägsnas trycker man en kompress över punktionsstället och ett förband sätts över. Har patienten en ökad blödningsbenägenhet bör man trycka tills blödningen avstannat, därefter läggs ett tryckförband. Förbandet kan avlägsnas dagen efter. Dusch bör undvikas tills dagen efter provtagningstillfället.

Förvissa dig om att patienten mår bra efter punktionen. Informera patienten om vem som ska kontaktas om det uppstår problem.

Omhändertagande av material

  • Ta hand om proverna direkt efter punktionen. Kontrollera att utstryken har torkat innan de läggs i kassetterna.
  • Skärande och stickande engångsmaterial placeras i särskild typgodkänd och punktionssäker behållare för skärande/stickande smittförande avfall (SOSFS 2005:26, AFS 2018:4). Behållaren ska vara märkt med etikett för skärande/stickande smittförande avfall. Använd medföljande stickskydd innan nålar kasseras för att undvika perforation av behållaren.
  • Desinfektera material för flergångsbruk i diskdesinfektor med specialinsats.

Dokumentation

Punktion och bedövningsmetod ska dokumenteras i patientens journal.

Risker och komplikationer

Benmärgspunktion i höftbenskammen (crista) är praktiskt taget riskfritt.
Blåmärke och en viss ömhet i punktionsområdet kan uppstå. Det försvinner efter några dagar.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan