Bedömning enligt NEWS

Bedömningsskala

Bedömningar enligt NEWS följer patientens dynamiska vårdförlopp. Tätare bedömningar görs när patienten försämras och glesare bedömningar när patienten förbättras. Ett bedömningsintervall gäller alltså endast fram till nästa NEWS-bedömning som då avgör tid till ny bedömning.

Parametrarna poängbedöms från 0-3 poäng utifrån hur långt från skalans normalvärde patienten bedöms vara. Poängen summeras sedan ihop till ett NEWS-värde (bild 1).

De parametrar som bedöms i NEWS är

 • andningsfrekvens
 • syremättnad 1
 • syremättnad 2, endast efter ordination
 • tillförd syrgas
 • systoliskt blodtryck
 • pulsfrekvens (om patienten är telemetriövervakad ska hjärtfrekvens användas)
 • medvetandegrad
 • temperatur.

Parametrarna är väl underbyggda där det visats att en försämring i dessa föregår kritisk sjukdom [16,20,40-42]. Läs mer om parametrar i texten Tillvägagångssätt.

Bild 1. National Early Warning Score (NEWS2).

Riskbedömning

De enskilda poängen i NEWS parametrar summeras ihop till ett NEWS-värde, vilket kan vara mellan 0 och 20. Den sammanlagda poängen utgör ett mått på risk för kritisk sjukdom som tydliggörs via den kliniska riskkategoriseringsskalan (bild 2).

Förutom NEWS-värde kan även en enskild parameter som avviker kraftigt från det normala (3 poäng i en parameter) generera en högre risk. Det finns även andra faktorer förutom NEWS som kan påverka riskbedömningen.

Exempel på sådana faktorer kan vara

 • hur stor syrgastillförseln är
 • smärtpåverkan
 • urinproduktion
 • försämrat neurologiskt status.

Observera att NEWS är ett hjälpmedel för riskbedömning och inte en ersättning för kompetent klinisk bedömning.

Bild 2. NEWS, Klinisk riskkategorisering vid kritisk sjukdom.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan