Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Bedömning enligt NEWS

Tillvägagångssätt

Bedömning enligt NEWS utförs av sjuksköterska, undersköterska eller läkare. Parametrarna ska kontrolleras på ett standardiserat sätt enligt nedan. Samtliga NEWS-parametrar måste bedömas och dokumenteras vid samma tillfälle.

En NEWS-bedömning tar oftast ett par minuter att utföra [43]. För att bedömning enligt NEWS ska vara tillförlitlig krävs det en grundläggande förståelse för korrekt mätteknik av de vitala parametrar som ingår. Bedömning av vitala parametrar i NEWS beskrivs under respektive rubrik nedan.

Andningsfrekvens

Bedömning av andningsfrekvens bör ske utan att patienten informeras om att det är andningen som bedöms. Detta för att motverka eventuell medveten påverkan på frekvensen.

Man kan avleda patienten genom att palpera pulsen eller lyssna på hjärtat med stetoskop under tiden man bedömer andningsfrekvensen. Andningsfrekvensen bör räknas under en minut då vissa patienter kan ha ett oregelbundet andningsmönster.

Syremättnad

Syremättnad mäts oftast med en pulsoximeter. Läs tillverkarens anvisningar för information om pulsoximeterns funktion och eventuella begränsningar. Generellt kan felvärden förekomma vid

  • användning av nagellack
  • kalla extremiteter
  • lösnaglar
  • kraftig rörelse
  • elektrisk störning
  • starkt ljus i omgivningen.

Flertalet pulsoximetrar visar även patientens pulsfrekvens. Ett tips vid bedömning av syremättnadsvärdet är att kontrollera om patientens hjärtfrekvens via telemetri eller pulsfrekvens i exempelvis arteria radialis, stämmer överens med den frekvens som visas på pulsoximetern. Om dessa stämmer överens och ovanstående punkter är uteslutna bör pulsoximetern visa ett korrekt värde gällande syremättnaden. 

Tillförd syrgas

Vanlig rumsluft innehåller 21 % syrgas. Tillförd syrgas kan antingen ges via ett gasflöde som uttrycks i liter per minut eller som procent. Om procenttal används ska andelen syrgas överstiga 21 % för att det ska räknas som tillförd syrgas.

Systoliskt blodtryck

Mät patientens blodtryck. 

Läs mer om blodtrycksmätning i Vårdhandbokens texter om  blodtrycksmätning.

Pulsfrekvens

Om hjärtfrekvens mäts med telemetri/arytmiövervakning ska detta värde i första hand användas. Annars används pulsfrekvens mätt med palpation eller pulsoximeter.

Medvetandegrad

Medvetandegrad bedöms enligt ACVPU-konceptet (Alert, Confusion, Verbal, Pain, Unresponsive) enligt nedan.

A = Alert

Innebär att patienten är vaken, öppnar spontant ögonen och reagerar på tilltal. Patienten har oftast motorisk funktion och kan på uppmaning röra sina extremiteter. Vid bedömning nattetid när patienten sover får hänsyn tas till att mer stimuli kan behövas för att väcka patienten. En patient som sover och behöver väckas med höjd röst eller med handpåläggning kan bedömas som alert om hen efter uppvaknandet ter sig alert.

C = Confusion

Innebär att patienten har en nytillkommen eller förvärrad förvirring som även kan benämnas konfusion. Patienten är ej adekvat, kan ha svårt att redogöra för tid, rum och person. Ibland är patienten motoriskt orolig och drar i slangar eller kläder. Är patientens tidigare status okänt, ska förvirringen räknas som nytillkommen tills motsatsen är bevisad.

V = Verbal

Innebär en medvetandesänkt patient som reagerar på tilltal. Patienten reagerar med ögonöppning, tal eller rörelse på verbal stimulering. Även läten från munnen som inte kan uppfattas som tal innebär en reaktion på tilltal. Använd hög röst när du tilltalar patienten.

P = Pain

Innebär en medvetandesänkt patient som reagerar på smärtstimulering men inte på tilltal. Smärtstimulera patienten både perifert på nagelbädden och centralt i käkvinkeln. Patienten reagerar med ögonöppning, tal eller rörelse på smärtstimuleringen. Även läten från munnen som inte kan uppfattas som tal innebär en reaktion på smärtstimulering. Smärtstimulering innebär ofta att patienten drar undan den kroppsdel som smärtstimuleras.

U = Unresponsive

Innebär att patienten är medvetandesänkt och inte reagerar på tilltal eller smärtstimulering [7].

Temperatur

Mät patientens kroppstemperatur.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om temperaturmätning.

NEWS-förlopp från inskrivning till utskrivning

Bedömning enligt NEWS bör användas under hela vårdkedjan från akutmottagningen till utskrivningen från sjukhuset [7].

På akutmottagningen


NEWS vid ankomst till akutmottagningen kan användas för att bedöma risk för allvarlig händelse och behov av övervakning och vårdnivå. NEWS används även för tidig upptäckt av misstänkt sepsis. Innan patienten lämnar akutmottagning och flyttar över till vårdavdelning ska NEWS kontrolleras och dokumenteras.

Patienter med NEWS 5 eller mer (eller 3 poäng på en enskild parameter) på akutmottagning bör ha en tydlig ordination om fortsatta NEWS-bedömningar och åtgärder på vårdavdelning.

Vid ankomst till vårdavdelning/vårdenhet


Kommer patienten från akutmottagning ska initiala kontroller ske enligt NEWS-bedömning som gjordes på akutmottagning. Vid misstanke om försämring bör NEWS kontrolleras redan vid ankomst. Läggs patienten in via annan enhet, eller kommer direkt hemifrån, ska en första NEWS-bedömning göras vid ankomsten till vårdavdelning/vårdenhet.

Vid byte av vårdenhet ansvarar avrapporterande enhet för att överlämna kort relevant historik om NEWS-förlopp, samt när nästa kontroll av NEWS ska ske. Använd SBAR som kommunikationsmodell. 

Mottagande enhet ansvarar för att genomföra en första NEWS-bedömning enligt rekommendation från avrapporterande enhet och därefter anpassa fortsatta kontroller.

Innan utskrivning från vårdenhet med kontinuerlig övervakning (exempelvis intensivvård och uppvakningsvård)


NEWS ska kontrolleras och dokumenteras innan patienten lämnar enheten. Patienter med NEWS 5 eller mer (eller 3 poäng på en enskild parameter) på vårdenheter med kontinuerlig övervakning bör ha en tydlig ordination om fortsatta NEWS-bedömningar och åtgärder på mottagande vårdavdelning. 

Fortsatt bedömning på vårdavdelning


NEWS kontrolleras kontinuerligt under hela sjukhusvistelsen enligt åtgärdsskalan. Lägsta övervakningsfrekvens är två gånger per dygn. Ansvarig läkare kan ordinera avsteg i övervakningsfrekvens och åtgärder för en enskild patient. Eventuella avsteg ska vara individuella och får inte vara generella för en hel patientgrupp.

Inför utskrivning


Avvikande vitalparametrar inom 24 timmar före utskrivning från sjukhus är associerat med en högre andel återinläggningar på sjukhus och död inom 30 dagar [44]. Bedömning bör göras någon gång inom 24 timmar före hemgång.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan