Närstående, information och avsked

DÖDSFALL, ÅTGÄRDER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Meddela närstående

Om de närstående inte är närvarande vid dödsögonblicket ska de underrättas så snart som möjligt, oavsett om döden har inträffat på vårdenhet eller i särskilt eller ordinärt boende. Vid väntade dödsfall kan anhöriga underrättas per telefon. Det är bra att samtala med anhöriga före ett förväntat dödsfall om när och hur de önskar bli informerade om sin närståendes död. Verksamhetschefen ansvarar för att det finns lokala anvisningar och rutiner för hur närstående meddelas om dödsfall, både väntade och oväntade, och hur man dokumenterar att så skett.

Här finns regionala tillägg

Lokala anvisningar bör innehålla råd om hur information lämnas till närstående, framförallt vid oväntade dödsfall. Om obduktion planeras ska närstående alltid kontaktas. Dokumentera att och hur informationen har lämnats till närstående.

Avskedet

De närstående kan ta farväl av den döde i hemmet, i vårdrummet eller på annan plats. Både när en patient vårdas under livets slutskede eller när personen ska tas om hand efter dödsfallet kan det uppstå frågor på grund av religiösa och kulturella olikheter. Det finns skrifter som kan vara till hjälp för personalen och som beskriver olika religioners viktigaste normer, ritualer och seder under döendet och vid omhändertagandet av den döda kroppen. Kyrkan kan ha sådan litteratur att låna ut och det kan finnas information på begravningsbyråerna. Var alltid uppmärksam på den dödes och de närståendes önskemål.

Här finns regionala tillägg

Avskedet får ta tid

Ge de närstående den tid de behöver tillsammans med den döde. Om det behövs kan den döde vara kvar i rummet i något dygn före transporten till bårhuset. I lokala anvisningar anges hur länge den döde får stanna kvar i rummet innan transport till bårhus.

I hemmet kan den döde stanna flera dygn om anhöriga önskar och om det är praktiskt möjligt av hänsyn till lukt eller om obduktion inte planeras.

Fråga om de närstående har särskilda önskemål om den dödes klädsel. Erbjud dem att medverka när den döde görs i ordning, till exempel genom att klä den döde i egna kläder. Detta kan vara en förberedelse inför bearbetning av sorgen.

Erbjud närstående att få se den döde

För att de efterlevande ska kunna påbörja sitt sorgearbete är det viktigt att de får se den döde. Det gäller även barn, som de efterlevande kanske också vill ta upp i sin famn. Se också till att de närstående får den information om dödsfallet som de behöver.

Om den döde har vårdats i respirator är det viktigt att de närstående får tillfälle att ta farväl också efter det att respiratorn har stängts av. De kan också vilja vara närvarande då den stängs av.

Stöd till närstående

Den personal som har haft hand om den döde bör om möjligt finnas till hands för att stödja och informera de närstående både vid avskedet och en tid efter dödsfallet, oavsett om det var väntat eller inte. Det är ofta då det egentliga sorgearbetet börjar. Sorgearbetet kan påverkas av vilket bemötande och stöd de närstående får. Många anhöriga uttrycker önskemål om att få tala med den personal som vårdat den döde. Svenska palliativregistret har ett dokument med vägledning om efterlevandesamtal, länk till detta finns under Relaterad information.

Information

Fråga om de närstående har funderingar eller frågor och anpassa informationen efter behovet. Det kan vara bra att ha en skrift med praktiska råd och telefonnummer att lämna till de närstående oavsett om döden sker i hemmet eller på institution.

  • Informera om att de får ringa om de har några frågor. Förmedla eventuellt kontakt med en kurator, kyrkan eller olika stödgrupper.
  • Erbjud kontakt, nu eller senare, med den personal som har vårdat den döde. Se även vägledningen om efterlevandesamtal som finns i Relaterad information.
  • Dokumentera vilken information som lämnats till närstående.

Se eventuella lokala anvisningar angående valmöjligheter kring kistläggning på boendet/i hemmet, eller transport till bårhus.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan