När ett dödsfall har fastställts ska all medicinsk behandling, exempelvis infusioner och syrgastillförsel, avslutas. Ta reda på om den avlidne har något implantat, till exempel en pacemaker.

Här finns regionala tillägg

Implantat ska dokumenteras på ett fastställt formulär som skickas med kroppen - kallas ibland bårhusmeddelande. Implantatet tas ut ur kroppen enligt lokala anvisningar eller enligt anvisningar av tillverkare, eftersom vissa implantat kan explodera vid kremering och ge upphov till skador.

Vid obduktion

Skriv på obduktionsremissen om den döde fick behandling med cytostatika/cytotoxiska läkemedel under de senaste 24 timmarna före döden. Läs mer i Vårdhandbokens texter om obduktion.

Ett värdigt omhändertagande - omvårdnadsperspektiv

Döden är en angelägenhet för familjen och de närstående - döendets process, händelsen död och tillståndet död. De anhörigas känslomässiga och psykologiska problem kan vara överväldigande - även vid ett väntat dödsfall i hemmet eller på institution. Det kan handla om skuld, vrede, bitterhet och verklighetsförnekelse. De flesta läkare och sjuksköterskor har fått mycket litet träning i att tala med, eller ens lyssna till, närstående till en döende eller död människa. Stora krav ställs på personalens förmåga att hantera problemen, ge empati och trygghet så att familjen i sin fortsatta tillvaro kan gå vidare i sitt sorgearbete.

Den döde ska tas om hand på ett så värdigt och naturligt sätt som möjligt. Anpassa omhändertagandet till den dödes och de närståendes önskemål. Erbjud alltid de närstående att vara med vid iordningställandet av den döde.

Ta hand om den döde

 1. Ta bort kuddar och hjälpmedel från sängen och fäll den i planläge.
 2. Slut den dödes ögonlock.
 3. Tvätta de delar av kroppen som behöver tvättas.
 4. Raka bort eventuell skäggstubb och kamma håret på det sätt som den avlidne har haft det tidigare.
 5. Tvätta bort blod och smuts på en person som har avlidit efter en olyckshändelse. Observera att alla dödsfall efter olyckshändelser blir föremål för rättsmedicinsk bedömning av polis och nästan alltid rättsmedicinsk obduktion.
 6. Tejpa ihop sår. Förstärk bandage eller ersätt dem med nya.
 7. Ta bort exempelvis PEG, kateter, sond om möjligt och om inget annat sagts. Rådgör vid behov med patientansvarig sjuksköterska eller läkare.
 8. Torka ur munhålan och näsborrarna. Fukta gärna läpparna med lite vaselin eller cerat.
 9. Sätt in eventuella tandproteser i munnen om de fortfarande passar. Om tandproteser inte passar ska de närstående informeras om detta. Stäng inom några timmar efter döden (före likstelheten) munnen genom att lägga en vikt handduk eller kudde under hakan. När anhöriga tar farväl kan en gapande mun verka skrämmande. 
 10. Lägg en kudde under huvudet så att hakan förs ner mot bröstet.
 11. Ofta önskar de närstående att den dödes händer ska ligga knäppta eller på varandra på bröstet. Andra vill att de ska ligga utmed sidorna. Några anhöriga önskar blommor eller en psalmbok i händerna - andra inte. Några vill tända ett ljus eller be en bön - andra inte. Rådgör alltid med, och respektera, anhörigas önskemål så långt detta är möjligt eller rimligt.
 12. Eventuella ögonproteser eller arm- och benproteser sätts på plats.
 13. Om dödsfallet inträffar på en vårdinrättning förbered för lyft genom att lägga två rena lakan under den döde.
 14. Lägg ett rent underlägg eller ett hygienskydd under den dödes stjärt.
 15. Sätt på den döde kläder i enlighet med de närståendes önskemål.
 16. Vid dödsfall i hemmet ligger den döde kvar i sängen i väntan på transport till bårhus. Alternativt kan de efterlevande önska att den döde inte ska föras till bårhus utan till förvaringslokal för kistor hos begravningsbyrån. I så fall krävs att anhöriga kontaktat begravningsbyrå som hämtar den döde i önskad kista. 
 17. Möjliggör alltid för anhöriga att få sitta kvar vid sängen, även om det kan ta timmar, för ett eget farväl eller för att invänta långväga närstående.

Här finns regionala tillägg

Namnkort eller motsvarande dokument

Om den döde har identitetsband, kontrollera i journalhandling eller med de närstående att uppgifterna är korrekta.

Gör i ordning två namnkort med uppgift om identitet, dödsdatum och klockslag, inrättning, klinik, avdelning eller hemadress, samt ett bårhusmeddelande. Före transport till bårhus ska bårhusmeddelandet fyllas i med uppgift om implantat finns, om närstående informerats, eventuell smittrisk, eventuell poliskontakt, ansvarig läkare, om obduktion eller balsamering eventuellt planeras samt eventuell fråga om vävnadsdonation. Bårhusmeddelandet lämnas till ansvarig vid bårhus.

Fäst det ena namnkortet runt handleden eller fotleden och fäst det andra på kläderna när den döde är färdigklädd.

Om namnkort inte används, notera informationen på identitetsbandet eller enligt lokala rutiner.

Här finns regionala tillägg

Bortförande av den döde

Vid dödsfall i hemmet kontaktas den som ska utföra transporten, i de flesta fall en begravningsentreprenör. Tänk på att hämtningen kan vara en svår upplevelse för många närstående.

För att flytta och lyfta en död människa på ett värdigt sätt bör flera personer hjälpas åt.

 

Personliga tillhörigheter

Ta vara på den dödes tillhörigheter, helst tillsammans med de närstående. Lägg tillhörigheterna i en papplåda eller i en vanlig plastpåse, inte i en soppåse eller sopsäck.

I särskilt boende ska de närstående få den tid som har överenskommits för att tömma vårdrummet.

Kom ihåg inlåsta värdesaker och personens personliga läkemedel. Informera anhöriga om att enligt narkotikalagen får narkotika endast innehas av den som fått varan utlämnad till sig genom recept från läkare och att överblivna läkemedel lämnas till apotek. Om dödsfallet har inträffat på en vårdinrättning ska den dödes tillhörigheter kvitteras ut av en närstående, på kvittot ska det stå vilka värdesaker som lämnats ut till vem eller vilka, och handlingen ska dokumenteras i journalen. En kopia på kvittensen läggs i den dödes journal.

Här finns regionala tillägg

Vårdrummet

Ta hand om använt material, sängutrustning med mera och städa rummet.

Om det finns cytostatikaavfall läggs detta i en speciell kartong/låda märkt cytostatika/andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Om en punktionssäker behållare finns, läggs den också där.

Till toppen av sidan