När ett dödsfall har fastställts ska all medicinsk behandling, exempelvis infusioner och syrgastillförsel, avslutas. Ta reda på om den avlidne har något implantat, till exempel en pacemaker.

Här finns regionala tillägg

Implantat ska dokumenteras på ett fastställt formulär som skickas med kroppen - kallas ibland bårhusmeddelande. Implantatet tas ut ur kroppen enligt lokala anvisningar eller enligt anvisningar av tillverkare, eftersom vissa implantat kan explodera vid kremering och ge upphov till skador.

Vid obduktion

Skriv på obduktionsremissen om den döde fick behandling med cytostatika/cytotoxiska läkemedel under de senaste 24 timmarna före döden. Läs mer i Vårdhandbokens texter om obduktion.

Ett värdigt omhändertagande - omvårdnadsperspektiv

Döden är en angelägenhet för närstående. De närståendes känslomässiga reaktioner kan vara starka även vid ett väntat dödsfall i hemmet eller på institution. Stora krav ställs på personalens förmåga att hantera situationen och förmedla empati och trygghet.

Den döde ska tas om hand på ett så värdigt och naturligt sätt som möjligt. Anpassa omhändertagandet till den dödes och de närståendes önskemål. Erbjud alltid de närstående att vara med vid iordningställandet av den döde.

Vid dödsfall genom olyckshändelse eller misstänkt brott ska polis eller rättsmedicinsk avdelning kontaktas innan iordningställandet. Det är viktigt för att inte försvåra en eventuell utredning.

Ta hand om den döde

 1. Ta bort kuddar och hjälpmedel från sängen och fäll den i planläge.
 2. Slut den dödes ögonlock. Om det är svårt kan man lägga en fuktad kompress över ögat en stund och därefter sluta ögonen.
 3. Tvätta de delar av kroppen som behöver tvättas.
 4. I samråd med närståendes önskemål kan eventuell skäggstubb rakas och håret kan kammas på det sätt som den avlidne har haft det tidigare. Klipp vid behov naglarna.
 5. Tejpa ihop sår. Förstärk bandage eller ersätt dem med nya.
 6. Utifrån lokala anvisningar kan följande tas bort: intravenösa infarter, PEG, kateter, sond.
 7. Torka ur munhålan och näsborrarna. Fukta gärna läpparna med lite vaselin eller cerat.
 8. Sätt in eventuella tandproteser i munnen om de fortfarande passar. Om tandproteser inte passar ska de närstående informeras om detta.
 9. Stäng inom några timmar efter döden (före likstelheten) munnen genom att lägga en vikt handduk eller kudde under hakan. Det finns även hakstöd som kan användas. När närstående tar farväl kan en gapande mun verka skrämmande.
 10. Eventuella ögonproteser eller arm- och benproteser sätts på plats. 
 11. Lägg ett rent underlägg eller ett hygienskydd under den döde.
 12. Om dödsfallet inträffar på en vårdinrättning förbered för lyft genom att lägga två rena lakan under den döde.
 13. Sätt på den döde kläder i enlighet med hens eller de närståendes önskemål.
 14. Lägg en kudde under huvudet så att hakan förs ner mot bröstet och lägg ett lakan och eventuellt en filt över kroppen.
 15. Lägg den dödes händer över varandra på bröstet eller utefter sidorna. Hör efter vad de närstående önskar, eftersom praxis skiljer sig mellan olika kulturer. Om närstående önskar kan en blomma eller någon religiös symbol placeras i händerna.
 16. Vid dödsfall i hemmet ligger den döde kvar i sängen i väntan på transport till bårhus. Alternativt kan de efterlevande önska att den döde inte ska föras till bårhus utan till bisättningslokal i anslutning till begravningsplats. Begravningsbyrå kontaktas av närstående för transport till bårhus eller bisättningslokal. Lokala anvisningar kan finnas.
 17. Möjliggör alltid för närstående att få sitta kvar i rummet, även om det kan ta timmar, för ett eget farväl eller för att invänta långväga närstående. Några vill tända ett ljus eller be en bön, andra inte. Rådgör alltid med, och respektera, närståendes önskemål så långt detta är möjligt eller rimligt.
 18. Efter närståendes avsked och inför transport förs lakanet upp över den dödes ansikte.
 19. Skicka med bårhusmeddelande, se nedan.

Här finns regionala tillägg

Namnkort eller motsvarande dokument

Om den döde har identitetsband, kontrollera i journalhandling eller med de närstående att uppgifterna är korrekta.

Det kan finnas lokala anvisningar till följande rutin. Gör i ordning två namnkort med uppgift om identitet, dödsdatum och klockslag, inrättning, klinik, avdelning eller hemadress, samt ett bårhusmeddelande. Före transport till bårhus ska bårhusmeddelandet fyllas i med uppgift om implantat finns, om närstående informerats, eventuell smittrisk, eventuell poliskontakt, ansvarig läkare, om obduktion eller balsamering eventuellt planeras samt eventuell fråga om vävnadsdonation. Bårhusmeddelandet lämnas till ansvarig vid bårhus.

Fäst det ena namnkortet runt handleden eller fotleden och fäst det andra på kläderna när den döde är färdigklädd.

Om namnkort inte används, notera informationen på identitetsbandet eller enligt lokala rutiner.

Här finns regionala tillägg

Bortförande av den döde

Vid dödsfall i hemmet kontaktas den som ska utföra transporten. I de flesta fall är det de närstående som kontaktar begravningsbyrå som i sin tur ansvarar för flytten av den döde. Tänk på att hämtningen kan vara en svår upplevelse för många närstående.

För att flytta och lyfta en död människa på ett värdigt sätt bör flera personer hjälpas åt.

Personliga tillhörigheter

Ta vara på den dödes tillhörigheter, helst tillsammans med de närstående. Lägg tillhörigheterna i en papplåda, i en vanlig plastpåse eller papperskasse.

På vård- och omsorgsboende ska de närstående få den tid som har överenskommits för att tömma rummet.

Inlåsta värdesaker och personliga läkemedel lämnas ut enligt lokala anvisningar. 

Här finns regionala tillägg

Vårdrummet

Ta hand om använt material, sängutrustning med mera och städa rummet.

Om det finns cytostatikaavfall läggs detta i en speciell kartong/låda märkt cytostatika/andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Om en punktionssäker behållare finns, läggs den också där.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan