Behandlingen av lymfödem kan vara både fysikalisk och kirurgisk. Målet för behandlingen är att minska ödemets volym och patientens känsla av tyngd och spänning i vävnaden.

Eftersom större delen av patienterna har haft cancer är det viktigt med noggrann läkarundersökning för att utesluta återfall av cancern som orsak till ödemet, och för att identifiera kontraindikationer, innan behandling inleds. Det är viktigt att patienten är medveten om att behandlingen oftast bara kan lindra symtomen, inte bota tillståndet. Emellertid kan mycket tidigt upptäckta lymfödem ibland behandlas så framgångsrikt att inga eller mycket små symtom kvarstår.

Fysikalisk behandling

Den fysikaliska behandlingen av lymfödem består ofta av en kombination av behandlingsmetoder. Kombinationen av behandlingsmetoder bestäms av i vilket stadium lymfödemet är.

 • Rådgivning - infektionsrisk, hudvård, fysisk aktivitet och belastning.
 • Kompression med kompressionsdelar eller bandagering.
 • Utbildning i egenvård.
 • Tillägg med manuellt lymfdränage och/eller lymfpulsatorbehandling.

Rådgivning

Rådgivningen är i första hand inriktad på att förebygga försämring av lymfödemet. I patientgrupper där det finns en ökad risk för att utveckla lymfödem, framför allt patienter med cancer som behandlats både med lymfkörtelutrymning och strålbehandling och som är överviktiga samt fysiskt inaktiva, kan råden ges redan i förebyggande syfte.

Informera om:

 • Lymfsystemets ytliga och djupa flöde och flödesriktningar. Så långt det är möjligt bör även påverkan på lymfödemet beskrivas individuellt för att underlätta förståelsen av övriga åtgärder som kan hindra det ytliga lymfflödet såsom
  • åtstramning av kläder och smycken
  • lokalt tryck av till exempel axelband, ryggsäcksremmar eller korslagda ben.
Undvik åtstramning genom tryckavlastning av BH-bandet.
Undvik åtstramning genom tryckavlastning av BH-bandet.
 • Positiv inverkan på lymfödemet
  • genom högläge av den svullna kroppsdelen under natten och kortare perioder under dagen framför allt vid nydebuterade ödem
  • av måttligt muskelarbete och arbete med stora muskelgrupper, så kallad muskelpump [7] men även av kraftigare muskelarbete under förutsättning att kapaciteten byggs upp under en längre period [8]
  • genom korta pauser då och då. I yrkesarbete såväl som i hemmet bör möjlighet till varierat arbete utnyttjas till exempel växla stillasittande datorarbete med aktivitet som ger rörelse för den svullna kroppsdelen
  • viktnedgång för överviktiga patienter
 • Att bastubad och solning medför, på grund av värmeökning, ökad blodcirkulation och därmed ökad lymfproduktion. Bedömning görs individuellt. Generellt för resor till varmt klimat gäller att hålla extremiteten avkyld. Det är oftast positivt med ökad möjlighet till gynsamma aktiviteter som simning och vattengympa i bassäng.

Infektionsrisk

Patienten ska informeras om att snabbt insättande svullnad, rodnad och värme i den drabbade kroppsdelen samt ofta hög feber och ibland illamående, är tecken på en rosfeberinfektion (erysipelas).

Rosfeber ska behandlas omgående med antibiotika. Patienter som har haft flera attacker ska ha tillgång till antibiotika hemma att ta vid begynnande symtom alternativt inta låga doser av antibiotika kontinuerligt under längre tid (1 år) [9].

Hudvård

För att förebygga sprickbildning och andra hudskador bör mjukgörande hudlotion, helst med lågt pH-värde, användas. Detta är särskilt viktigt i avancerade stadier av lymfödemet, då huden blir torr, skör och oelastisk [10]. Svampinfektioner, eksem, sår och allergiska reaktioner ska behandlas snarast.

Fysisk aktivitet och belastning

När det gäller fysisk träning bör patienternas egna intressen tillvaratas så mycket som möjligt för att underbygga rörelseglädje. Kraftigt muskelarbete, exempelvis styrketräning, kan upplevas mycket positivt av vissa patienter. Direkt efter träningen ökar vätskevolymen normalt och återställs inom ett dygn även i ödemområdet [11]. Styrketräning under längre tid varken förbättrar eller förvärrar ett lymfödem [12], men volymkontroll bör göras regelbundet de första två månaderna efter start [13]. Principerna för träning, till exempel styrketräning, stavgång eller simning, är desamma som för alla otränade personer, det vill säga att starta på relativt låg nivå och långsamt öka ansträngningsgraden under en längre tidsperiod. Det är också viktigt att värma upp före träningen och varva ner efteråt.

Några veckors intensiv träning med stavgång (minst 30 min, minst 3 gånger i veckan, med pulshöjande intensitet) har visat sig kunna minska lymfödem i armen [14].

Maximalt muskelarbete, som till exempel mycket tunga lyft och/eller långvarigt kraftigt muskelarbete kan förvärra lymfödemet. Inom detta område finns avsevärda individuella skillnader och patienten bör uppmanas att "lyssna på sin kropp".

Kompression

Vid större lymfödem med pitting, kan kompression genom bandagering användas i syfte att snabbt minska ödemvolymen i en intensivbehandlingsfas. Bandaget, bestående av tryckfördelande polstring och lindor i flera lager, bör sitta dygnet runt och förnyas dagligen för att anpassas till den minskande volymen. Intensivbehandlingen bör ske dagligen under vardagar och bör pågå tills volymreduktionen når steady state, oftast 1-2 veckor. Insyning av befintliga kompressionsdelar minskar också volymen, men tar längre tid för att uppnå full effekt. Även justerbar kompression enbart eller som tillfällig förstärkning ovanpå kompressionsdelen kan användas. Målet för båda  behandlingarna är att all pitting ska försvinna.

Kompressionsdelar används i första hand för att minska ödemvolymen exempelvis vid ett nyupptäckt litet lymfödem eller för att stabilisera volymen efter en period av intensivbehandling. Fortsatt volymminskning kräver kontinuerlig anpassning av kompressionsdelen som kan ske genom insyning av befintlig sådan.

Om kompressionsbehandlingen inte ger optimal effekt kan den i vissa fall kompletteras med tilläggsbehandlingar, såsom manuellt lymfdränage och/eller lymfpulsatorbehandling, för ytterligare effekt.

Vid all kompressionsbehandling hos barn i tillväxtåldern gäller viss försiktighet. Kompressionen när det gäller både bandage och tillverkade kompressionsdelar verkar cirkulärt och kan leda till felställningar i skelettet i händer och fötter. Kompressionsstrumpor med helfot måste förnyas ofta för att inte hindra den normala tillväxten av foten. Barn i tillväxtåldern bör ha kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut som ser till helheten, har kunskap om den naturliga motoriska utvecklingen och kontrollerar rörelsemönster.

Kompressionsdelar finns i olika kompressionsklasser fastställda av Europeiska Standardiseringskommittén [15]. Kompressionsdelar finns i olika standardstorlekar, men kan även måttbeställas. Vid behov kan även flera lager av kompressionsdelar användas. Det är viktigt att kontrollera att patienten kan sköta kompressionsdelen och klarar på- och avtagning, eventuellt med speciella hjälpmedel. Användningen av kompressionsdelar avgörs individuellt och kan variera från hela dygnet till endast vid speciellt påfrestande tillfällen.

Kompressionshandske med fingrar kombinerad med kompressionsärm (olika fabrikat).
Tåkappa, kompressionsdel för tår och framfot.
Tåkappan kan kombineras med till exempel en kompressionsknästrumpa med öppen tådel.
Kompressionshandske med fingrar kombinerad med kompressionsärm (olika fabrikat).
Tåkappa, kompressionsdel för tår och framfot.
Tåkappan kan kombineras med till exempel en kompressionsknästrumpa med öppen tådel.
Exempel på en dåligt anpassad kompressionsärm.
Exempel på en dåligt anpassad kompressionsärm.
Både kompressionshandsken och kompressionsärmen syddes in för att öka trycket och därmed ytterligare minska ödemet.
Både kompressionshandsken och kompressionsärmen syddes in för att öka trycket och därmed ytterligare minska ödemet.
Justerbar kompression finns i olika utföranden för hand/arm och fot/ben.
Justerbar kompression finns i olika utföranden för hand/arm och fot/ben.


Kombinationsbehandlingar

Kompression är den mest effektiva lymfödemreducerande behandlingen som i vissa fall kan kompletteras med tilläggsbehandlingar, såsom manuellt lymfdränage och/eller lymfpulsatorbehandling, för ytterligare effekt.

Före intensivbehandling.
Efter 14 dagars intensivbehandling.
Bandagering under intensivbehandling.
I slutet av intensivbehandlingen utprovas kompressionsdelar.
Före intensivbehandling.
Efter 14 dagars intensivbehandling.
Bandagering under intensivbehandling.
I slutet av intensivbehandlingen utprovas kompressionsdelar.


Manuellt lymfdränage

Manuellt lymfdränage är en massagemetod. Ett lätt tryck används för att inte framkalla ömhet eller rodnad i huden. Behandlingen med proximal massageriktning startar centralt, övergår i närmaste ödemfritt område och fortsätter till det ödematösa området. Behandlingen bygger på goda kunskaper i anatomi och fysiologi och var det normala lymfflödet blockeras. Metoden har begränsad effekt under intensivbehandling [12] och långtidsbehandling är otillräckligt dokumenterad.

Lymfpulsatorbehandling

Det finns varierande typer av teknisk utrustning för lymfpulsatorbehandling med manschetter som är utformade på olika sätt. Metoden har ingen dokumenterad effekt under intensivbehandling [16] men har begränsad effekt under långtidsbehandling i hemmet [17].

Lymfpulsatorbehandling. Bilden visar en manschett med många kamrar. Trycket kan ställas in individuellt.
Lymfpulsatorbehandling. Bilden visar en manschett med många kamrar. Trycket kan ställas in individuellt.


Egenvård

Eftersom lymfödem är en kronisk åkomma bör patienten efterhand få undervisning i egenvård [18]. Detta kan med fördel ske i form av gruppundervisning i en lymfödemskola [19], men bör också anpassas individuellt. Överviktiga patienter har ökad förekomst av lymfödem [20] och viktminskning kan minska ödemvolymen [21]. Dessa patienter bör få hjälp med att minska i vikt.

Kirurgisk behandling

Då fysikalisk lymfödembehandling nått steady state och en besvärande volymskillnad med minimal pitting fortfarande kvarstår domineras denna volym av nybildad fettvävnad. Kirurgisk behandling i form av fettsugning kan då övervägas.

Volymen minskar inte längre med olika behandlingsåtgärder. Pitting saknas. Patienten planeras för fettsugning av vänster ben. Fettsugningen förutsätter att patienten använder kompression dygnet runt.
Volymen minskar inte längre med olika behandlingsåtgärder. Pitting saknas. Patienten planeras för fettsugning av vänster ben. Fettsugningen förutsätter att patienten använder kompression dygnet runt.
Fettsugning av låret pågår.
Efter avslutad fettsugning bandageras hela benet för att undvika eller minska operationssvullnaden.
Efter fettsugning: Den första måttbeställda kompressionsstrumpan har provats och behöver redan sys in för att anpassas till benets nuvarande form och storlek.
Samma patient 6 månader efter fettsugning.
Fettsugning av låret pågår.
Efter avslutad fettsugning bandageras hela benet för att undvika eller minska operationssvullnaden.
Efter fettsugning: Den första måttbeställda kompressionsstrumpan har provats och behöver redan sys in för att anpassas till benets nuvarande form och storlek.
Samma patient 6 månader efter fettsugning.

Läkemedelsbehandling

Diuretika bör i princip inte användas vid behandling av lymfödem, då vätska dras till blodet medan plasmaproteiner i interstitiet blir kvar på grund av sin storlek. En mer utförlig beskrivning av behandling finns i Nationellt vårdprogram. [1]

Uppföljning

Efter insatt lymfödembehandling bör regelbunden kontroll av volym, kompressionsdelar och patientens följsamhet till rekommenderad behandling ske i början med några veckors mellanrum. Det kan sedan, vid steady state, minskas till 1-2 gånger per år. Behandlingen/egenvården är oftast livslång.

Om det visar sig vid uppföljningen att ett lymfödem på grund av tidigare cancerbehandling har ökat snabbt i volym, trots följda behandlingsinstruktioner, måste ett eventuellt recidiv övervägas och en ny utredning påskyndas.

Lymfödem i den palliativa vården

Lymfödemet kompliceras ofta av en generell ödemtendens genom exempelvis försämrad nutritionsstatus, hypoalbuminemi eller hjärtinkompensation. Målet inom den palliativa vården är att minska obehag och lidande. Befintliga behandlingsmetoder bör anpassas till patientens förutsättningar.

Lymfödem och smärta

Det finns inga belägg för att lymfödemet i sig själv orsakar smärta. Undantag kan utgöras av obehandlat lymfödem som kan orsaka en ökad spänningskänsla i vävnaden, vilket av patienten kan uppfattas som värk. Denna spänning minskas betydligt eller försvinner helt vid behandling av lymfödemet.

Framför allt i samband med cancerbehandling kan smärta av olika slag förekomma, som kan förklaras av neurogen påverkan orsakad av kirurgi, cytostatika och strålbehandling. Smärta kan förekomma vid stora lymfödem där extremitetens tyngd utgör belastning på andra strukturer och orsakar sekundära symtom såsom tendiniter, muskelspänningar och ledpåverkan till exempel i fötterna. Följaktligen är det viktigt att identifiera smärtans ursprung för att kunna ge adekvat behandling.

Till toppen av sidan