Lymfödem, vård och behandling

Lymfödem, vård och behandling - Översikt

Ett ödem kan definieras som en förnimbar och ofta synlig svullnad någonstans på eller i kroppen och beror på vätskeansamling i vävnaden. Ett ödem är ett symtom och ingen diagnos.

Ett lymfödem orsakas av otillräcklig transportkapacitet i lymfsystemet på grund av missbildning, sjukdom eller skada. Detta leder till ansamling av lymfa i interstitiella rummet med sekundära vävnadsförändringar som följd. Risken för erysipelas är förhöjd.

Lymfödem är en diagnos. Idag finns ingen bot, men genom olika behandlingar kan symtomen av kroniskt lymfödem minskas eller helt elimineras. Finns en cancersjukdom i bakgrunden är ofta diagnosen "lymfödem" relativt lätt att ställa och patienten kan få kvalificerad symtomlindrande behandling på de flesta sjukhus i landet. Sjukgymnasten/fysioterapeuten på kirurgkliniken eller onkologkliniken känner oftast till vem som är lämpligast att remittera patienten till. Tidig diagnos och behandling är av största vikt för att förhindra vidare utveckling av lymfödemet. Patienter med lymfödem behöver stöd i sin livslånga egenvård av erfarna vårdgivare med bred medicinsk erfarenhet.

Patienter med oklara ödem behöver utredas noggrant för att därefter ges relevant behandling. Det nationella vårdprogrammet för lymfödem [1] baseras på vetenskaplig grund och tar upp diagnostisering och behandling av många typer av lymfödem. Vårdprogrammet är därför en god källa för vidare informationssökning.

Till toppen av sidan