Lymfödem, vård och behandling

Lymfödem, vård och behandling - Översikt

Ett ödem kan definieras som en förnimbar och ofta synlig svullnad någonstans på eller i kroppen och beror på vätskeansamling i vävnaden. Ett ödem är ett symtom och ingen diagnos.

Ett lymfödem orsakas av otillräcklig transportkapacitet i lymfsystemet på grund av missbildning, sjukdom eller skada. Detta leder till ansamling av lymfa i interstitiella rummet med sekundära vävnadsförändringar som följd. Risken för erysipelas är förhöjd.

Lymfödem är en diagnos. Idag finns ingen bot, men med tidig diagnos och behandling kan symtomen av kroniskt lymfödem minskas eller helt elimineras. Finns en cancersjukdom i bakgrunden är ofta diagnosen "lymfödem" relativt lätt att ställa och patienten kan få kvalificerad symtomlindrande behandling på de flesta sjukhus i landet. Sjukgymnasten/fysioterapeuten på kirurgkliniken eller onkologkliniken kan ofta initiera behandlingen och känner oftast till vem som är lämpligast att remittera patienten till. Patienter med kroniskt lymfödem behöver stöd i sin livslånga egenvård av erfarna vårdgivare med bred medicinsk erfarenhet.

Patienter med oklara ödem behöver utredas noggrant för att därefter erbjudas relevant behandling. Det nationella vårdprogrammet för lymfödem [1] baseras på vetenskaplig grund och tar upp diagnostisering och behandling av många typer av lymfödem. Vårdprogrammet är därför en god källa för vidare informationssökning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan