Öronspolning vid vaxpropp

Fast öronspolsystem kopplat till vattenkran

Öronspolare är en medicinteknisk produkt klass 1 som omfattas av lag om medicintekniska produkter; Svensk författningssamling (SFS 2017:930), Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS 2013:11), Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) samt EU:s förordning om medicintekniska produkter, Medical Devices Regulation (MDR 2017/745). Den består vanligtvis av tryckregulator, vattenkammare, slang/ar, spolpistol/handtag, spolmunstycke och snabbkopplingar.

Installation och återflöde

Installation skall ske i separat tvättställ/ho som inte används för annat ändamål. Det ska framgå om återflöde av spolvatten från patienten sker in i spolpistolen/handtaget och/eller slang för tillförande vatten.

  • Om återflöde sker: 

Spolpistol/handtag, snabbkopplingar och vattenkammare desinfekteras invändigt och utvändigt mellan varje patient. Slangar för tillförande vatten och returvätska byts mellan varje patient.

  • Om återflöde inte sker: 

Slang för returvätska byts mellan varje patient. Slang för tillförande vatten tas loss mellan varje patient och hängs upp vertikalt så att den töms på vatten och kan torka upp. Slangen byts dagligen eller enligt rekommendation för den aktuella öronpistolens instruktioner som bör finnas tillgänglig vid öronpistolen. Spolpistol/handtag, snabbkopplingar och vattenkammare desinfekteras utvändigt mellan varje patient och även invändigt efter dagens slut.

Engångsbruk och flergångsbruk

Det ska tydligt framgå av bruksanvisning och märkning på förpackningarna vilka av produktens delar som är avsedda för engångsbruk och vilka som är avsedda för flergångsbruk. För en del som är avsedd för flergångsbruk ska det framgå vilken rengörings- och desinfektionsmetod som ska användas och hur många gånger den tål att desinfekteras. Rengörings- och desinfektionsmetoder skall vara vedertagna inom svensk vård. Desinfektionsmedel ska finnas på den svenska marknaden och vara miljömärkt.

Vattenkvalitet och vattentemperatur

Ingående vatten till öronspolaren ska lägst vara av dricksvattenkvalitet. Vattenkvaliteten kan försämras när slang, vattenkammare, snabbkopplingar och spolpistol/handtag monteras efter kranen. Verksamhetschefen ska överväga om vattnets kvalitet kan garanteras för öronspolning.

Vattentemperaturen liksom vattentrycket ska kunna avläsas med mätutrustning före och under hela öronspolningsprocessen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan