Öronspolning vid vaxpropp

Fast öronspolsystem kopplat till vattenkran

Öronspolare är en medicinteknisk produkt klass 1 som omfattas av lag om medicintekniska produkter; Svensk författningssamling (SFS 2017:930), Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11), Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) samt EU:s förordning om medicintekniska produkter (MDR 2017/745). 

Installation och återflöde

Ur hygienisk synpunkt bör installation ske i separat tvättställ/ho som inte används för annat ändamål än öronspolning. Öronspolaren består vanligtvis av tryckregulator, spolpistol/handtag, slang/ar, och spolmunstycke som ansluts med snabbkopplingar till kranens vattenblandare. För bästa temperaturkontroll rekommenderas anslutning till termostatblandare.

När så kallade spolpistoler används, brukar det finnas en regleringsfunktion för styrkan på vattenflödet. Vatten flödar då från kranens vattenledning/vattenkällan via tryckregulatorn och termostatblandaren ut till patientens öra. Returvätskan/återflödet från patientens öra förs via rondskål för manuell tömning, alternativt via rondskål med påkopplad slang direkt till tvättställets avlopp. Det finns olika öronspolningspistoler, var god läs medföljande bruksanvisning innan behandling.

Rondskål/koppling/slang för returvätska/återflöde till avlopp byts mellan varje patient. Dessa rengörs i diskdesinfektor. Slang för tillförande vatten tas loss mellan varje patient och hängs upp vertikalt så att den töms på vatten och kan torka upp. Slangen byts dagligen eller enligt rekommendation från tillverkaren av den aktuella öronpistolen. Spolpistol/handtag och övriga ytor som patient kommit i kontakt med, desinfekteras utvändigt mellan varje patient. Se texterna om rengöring och desinfektion i Vårdhandboken.

Det ska framgå av spolpistolens instruktioner om återflöde/returvätskan av spolvatten från patienten sker in i spolpistolen/handtaget och/eller slang för tillförande vatten. Om återflöde sker, ska spolpistol/handtag, snabbkopplingar, rondskål med tillhörande slang och eventuell vattenkammare desinfekteras invändigt och utvändigt mellan varje patient enligt tillverkarens anvisning för den aktuella apparaten.

Engångsbruk och flergångsbruk

Det ska tydligt framgå av bruksanvisning och märkning på förpackningarna vilka av produktens delar som är avsedda för engångsbruk och vilka som är avsedda för flergångsbruk. 

Produkter avsedda för engångsbruk kasseras efter varje patient. För de produkter som är avsedda för flergångsbruk ska det framgå vilken rengörings- och desinfektionsmetod som ska användas och hur många gånger den eventuellt tål att desinfekteras. Isärplockade flergångsprodukter desinfekteras enligt rengörings- och desinfektionsmetoder som är vedertagna inom svensk hälso- och sjukvård. Se texterna om rengöring och desinfektion i Vårdhandboken. Om separat vattenkammare används ska vattenkammaren dagligen tömmas och rengöras. Läs tillverkarens anvisning som ska finnas tillgänglig bredvid öronspolsystemet. Desinfektionsmedel ska finnas på den svenska marknaden och vara miljömärkt. För flergångsprodukter med genomströmning används diskdesinfektor med genomspolningsmöjlighet, se tillverkarens anvisning.

Vattenkvalitet, vattentemperatur, vattentryck och kontroll

Ingående vatten till öronspolaren ska lägst vara av dricksvattenkvalitet. Vattenkvaliteten kan försämras när slang, vattenkammare, snabbkopplingar och spolpistol/handtag monteras efter kranen. Verksamhetschefen ska överväga om vattnets kvalitet kan garanteras för öronspolning.

Vattentemperaturen liksom vattentrycket ska kunna avläsas med mätutrustning före och under hela öronspolningsprocessen. Önskemål om vattentemperatur kan vara individuell. Fråga alltid patienten först innan öronspolning, se sidan Tillvägagångsätt.

Innan användning av öronspolningsprodukten ska produkttillverkarens bruksanvisning läsas igenom och väl förstås av utövarna. Varje verksamhet är skyldiga att årligen göra LEK - Lagefterlevnadskontroll där bland annat kontroll av medicintekniska produkter ingår. Öronspolningsprodukten ska registreras i verksamhetens utrustningsregister. Den ska ingå i den dokumentation som förs och sparas och som regelbundet genomgår kontroll, underhåll och service för medicinsk teknisk utrustning (SOSFS 2008:14).

Allvarliga avvikelser och biverkningar gällande medicintekniska produkter ska anmälas till Läkemedelsverket.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan