Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Öronspolning vid vaxpropp

Vem får genomföra öronspolning?

I flera av landets lokala anvisningar gällande öronspolning står det att uppgiften endast kan ske på delegation av läkare, oavsett om det är en sjuksköterska eller en undersköterska som utför öronspolningen (SOSFS 1997:14), och att denna läkare alltid ska inspektera hörselgången före och efter öronspolning (SOSFS 1999:5).

Enligt SOSFS 1997:14 står det vidare att yrkesutövare av så kallade oreglerade yrken (sjukvårdsbiträden, undersköterskor med flera) inte får utföra några medicinska arbetsuppgifter utan att uppgifterna delegerats från formellt kompetent befattningshavare.

Problemet är att dessa referenser inte ger vägledning i frågan trots hänvisningarna. En legitimerad sjuksköterska är genom sin utbildning och sitt yrkesansvar formellt kompetent och kan därmed själv bedöma om hon också är reellt kompetent för olika medicinska arbetsuppgifter. Legitimerade sjuksköterskor med formell kompetens får därför bedöma behov av och utföra öronspolningar inom sitt yrkesansvar utan att tillkalla läkare om de anser att de kan klara av uppgiften.

En verksamhetschef eller arbetsledande chef kan dock besluta att en enskild hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens för vårduppgiften, men utan delegering, får utföra exempelvis öronspolning. En verksamhetschef som överlåter en medicinsk ledningsuppgift åt annan ger denne uppdrag och inte delegering. Legitimerade läkare och sjuksköterskor med formell och reell kompetens kan därför både bedöma och spola öron samt utbilda, exempelvis undersköterskor, i denna arbetsuppgift. Detta innebär att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens, och efter beslut av verksamhetschef kan utföra öronspolning. Läs mer i Vårdhandbokens texter om delegering och ansvar.

Idag är det oftast sjuksköterskor eller distriktssköterskor som genomför öronspolningar på landets olika vårdinrättningar, ibland i samarbete med läkare som kontrollerar hörselgången före och efter spolning. Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har i sina utbildningar samt under sin yrkesfunktion förvärvat kunskaper om öronspolning och är då formellt och reellt kompetenta för uppgiften att självständigt bedöma och spola bort vaxproppar. I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att ge patienten en trygg och säker vård. En sjuksköterska har också ansvar för att hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrkesområde samt att följa de framsteg som sker inom kunskapsfältet. Trots det egna yrkesansvaret ska dock läkare självklart tillkallas vid osäkerhet eller om komplikationer inträffar.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan