Öronspolning vid vaxpropp

Vem får genomföra öronspolning?

I flera av landets lokala anvisningar gällande öronspolning står det angivet att öronspolning endast kan ske på delegation av läkare, oavsett om det är en sjuksköterska eller en undersköterska som utför öronspolningen, och att denna läkare alltid ska inspektera hörselgången före och efter öronspolning. Det hänvisas då till SOSFS 1997:14 som handlar om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård samt SOSFS 1999:5 som innehåller föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare. Problemet är att dessa referenser inte ger vägledning i frågan trots hänvisningarna.

En legitimerad sjuksköterska är genom sin utbildning och sitt yrkesansvar formellt kompetent och kan därmed själv bedöma om hon också är reellt kompetent för olika medicinska arbetsuppgifter. Legitimerade sjuksköterskor med formell kompetens får alltså bedöma behov av och utföra öronspolningar inom sitt yrkesansvar utan att tillkalla läkare om de anser att de kan klara av detta.

Idag är det oftast sjuksköterskor eller distriktssköterskor som genomför öronspolningar på landets vårdcentraler/hälsocentraler och vårdinrättningar, ibland i samarbete med läkare som kontrollerar hörselgången före och efter spolning. Enligt SOSFS 1997:14 får yrkesutövare av så kallade oreglerade yrken (sjukvårdsbiträden, undersköterskor med flera) inte utföra några medicinska arbetsuppgifter utan att uppgifterna delegerats från formellt kompetent befattningshavare. Läs mer i Vårdhandbokens text om delegering och ansvar. Legitimerade läkare och sjuksköterskor med formell och reell kompetens kan därför både bedöma och spola öron, men också utbilda och delegera arbetsuppgiften till exempelvis undersköterskor.

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har i sina utbildningar samt under sin yrkesfunktion förvärvat kunskaper om öronspolning och är då formellt och reellt kompetenta för uppgiften att självständigt bedöma och spola bort vaxproppar. I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att ge patienten en trygg och säker vård. En sjuksköterska har också ansvar för att hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrkesområde samt att följa de framsteg som sker inom kunskapsfältet. Trots det egna yrkesansvaret skall dock läkare självklart tillkallas vid osäkerhet eller om komplikationer inträffar.

Till toppen av sidan