Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
  • Vid misstanke om felaktiga varm- eller kallvattentemperaturer ska alltid fastighetsansvarig kontaktas. Detsamma gäller om vattentrycket upplevs vara för lågt [3]. Tappningsstället bör inte användas i väntan på åtgärd.
  • Duschar med självstängande handdusch utgör en risk för tillväxt av legionella. Dessa bör därför inte förekomma i vårdmiljö. Självstängande duschar med automatisk tömning kan vara ett alternativ.
  • Duschar bör monteras så att stillastående vatten i duschslangen undviks. Ljustät duschslang bör användas samt förses med stora hål i strilmunstycket för att undvika aerosolbildning.
  • Kranar, duschar och andra tappställen som inte längre används tas bort och ledningarna pluggas vid stamledningen. Blindgångar ska undvikas [3].
  • Vid befuktning av andningsvägar ska alltid sterilt vatten användas. Som exempel kan nämnas syrgasbehandling och läkemedelsinhalation [6].
  • Rengöring av innerdelar till trakealkanyler, nebuliseringskoppar och liknande ska avslutas med sköljning i sterilt vatten alternativt natriumklorid.
  • Munvård vid aspirationsrisk (exempelvis respiratorvård) ska utföras med sterilt vatten.
  • Bubbelbad och luftfuktare är utrustning som skapar vattenaerosol och är därför inte lämpligt i vårdmiljö [6].
  • Ismaskiner har ett system som gynnar tillväxt av legionella och andra bakterier och är därför inte lämpligt i vårdmiljö [6].
  • Genomspolning av vattensystemet bör ske om tappningsställen stått oanvända en längre tid, till exempel efter långhelger. Har inte tappningsställen använts på flera veckor görs åtgärd i samråd med fastighetsansvarig. Behov av spolning kan påverkas av lokala faktorer i rörsystem och noterad förekomst av legionella.

Vid påvisad legionella hos patient eller i tappvatten ska åtgärder vidtas. Följ lokala riktlinjer. Dessa ska innehålla anvisningar om vem man vänder sig till för samordning av insatser. Desinfektion av ett varmvattensystem är bland annat möjlig med hetvattenspolning i 70-gradigt vatten [3].

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan