Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Legionella, förebyggande åtgärder

Vård av högriskpatienter

Dessa tilläggsrutiner avser vård av kraftigt immunnedsatta patienter speciellt enheter för organ- och benmärgstransplantation.

  • Använd strilmunstycke (istället för duschhuvud) med stora hål. Detta minskar aerosolbildningen och därmed också risken att riktigt små vattendroppar andas in djupt ner i lungorna.
  • Duschhuvud med bakteriefilter kan vara ett alternativ. Följ tillverkarens anvisning om bytesfrekvens [5].

Byt eller värmedesinfektera duschhuvudet regelbundet. Desinfektera i diskdesinfektor försedd med insats för håliga instrument. Byt duschslang regelbundet. Följ lokala anvisningar för bytesfrekvenser.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan