Bröstmjölkshantering

Från egna modern

Mjölk som pumpats ut till det egna barnet ges färsk eller efter infrysning och upptining, men bör inte pastöriseras. Provtagning för bakterier eller hygienkontroll behövs vanligtvis inte, om det inte finns misstankar om bristande hygien hos modern eller infektion hos barnet. Om barnet är fött mycket för tidigt (< 28 graviditetsveckor) kan man överväga att vid ett tillfälle kontrollera den bakteriologiska kvaliteten på mjölken. Samma gränsvärden som för donerad mjölk tillämpas.

Modern kan nästan alltid ge sin mjölk till det egna barnet. Enda undantaget är om modern är hiv-positiv eller har en aktiv tuberkulos, då man avråder från amning på grund av smittorisken. Av olika skäl behöver mödrar ibland läkemedel. Ofta kan bröstmjölken ges även under denna period men vid användning av vissa läkemedel bör man avstå. Denna bedömning görs individuellt beroende på preparat och dosering. När det gäller för tidigt födda barn görs alltid en individuell bedömning av ansvarig neonatalläkare om bröstmjölk innehållande läkemedel kan ges, vid vilken tidpunkt den kan ges och i vilken mängd.

Det finns en liten risk att barnet via bröstmjölken får en symtomatisk cytomegalovirusinfektion (CMV) med sepsisliknande symtom, främst hos extremprematura barn. Vissa neonatalenheter rekommenderar därför att mjölken ska ha varit infryst under en period innan den ges till det för tidigt födda barnet, men effekten är tveksam och det finns ingen evidens som stödjer detta [1,7,8].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan