Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Ren och steril rutin utanför operationsenheter - Översikt

Tillämpning av ren eller steril rutin avgörs av vilken behandling eller vilket ingrepp som ska utföras. Vilken metod som används påverkar tillvägagångssättet. Verksamhetschef eller medicinskt ansvarig har ansvar för att det finns kvalitetssäkrade processer för att uppnå och bibehålla avsedd renhetsgrad.

Avsnittet beskriver förutsättningar och tillvägagångssätt vid ren respektive steril rutin för att tillgodose en patientsäker vård. Oavsett om ren eller steril rutin används ska förutsättningar för att bibehålla renhetsgraden beaktas. Det innebär exempelvis att aktiviteter på rummet som bäddning eller städning inte ska pågå samtidigt som behandling av sår.

Ren rutin

"Ren rutin" är ett begrepp som innebär att produkter som används har processats, förvarats, hanterats och transporterats så att materialet är fritt från sjukdomsalstrande mikroorganismer. 

Exempel på produkter är:

  • Flergångsprodukter, som är rengjorda och desinfekterade i kontrollerad process, till exempel rondskålar, instrument och spekulum. Efter en kontrollerad process i diskdesinfektor har produkterna, enligt internationell benämning, genomgått ”high level disinfection”. Resultatet är därmed produkter som är fria från sjukdomsalstrande mikroorganismer, tidigare benämnda höggradigt rena.
  • Engångsprodukter som är fabriksrena och tillverkade i kontrollerad miljö, till exempel kompresser och förbandsmaterial.

Läs mer om renhetsgrader i Vårdhandbokens texter om medicinska produkter med specificerad mikrobiell renhet.

Ren rutin kan användas vid kontakt med hel slemhinna, vid rengöring och behandling av akuta ytliga sårskador samt rengöring och behandling av kroniska sår som redan är kontaminerade.

Verksamhets­chef eller medicinskt ansvarig kan besluta att steril rutin ska användas istället för ren rutin enligt lokala anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Steril rutin

Vid steril rutin används sterilt material där samtliga mikroorganismer inklusive sporer har avdödats. För att uppnå denna renhetsgrad ska material rengöras, desinfekteras och slutligen steriliseras.

Steril rutin ska användas då hud eller slemhinna penetreras, för att undvika att mikroorganismer tillförs till steril vävnad. Exempel då steril rutin används utanför operationsenhet är mindre kirurgiska och gynekologiska ingrepp såsom extirpation av naevus och lipom eller spiralinsättning. Steril rutin används även vid behandling av sår som har öppen förbindelse med steril kroppshåla eller led, samt alltid vid kateterisering eller blåssköljning i samband med kirurgiska ingrepp i urinvägarna.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan