Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Ren och steril rutin utanför operationsenheter - Översikt

Tillämpning av ren eller steril rutin avgörs av vilken behandling eller vilket ingrepp som ska utföras. Vilken metod som används påverkar tillvägagångssätt. Verksamhetschef eller medicinskt ansvarig har ansvar för att det finns kvalitetssäkrade processer för att uppnå och bibehålla avsedd renhetsgrad.

Oavsett om ren eller steril rutin används ska förutsättning för att bibehålla renhetsgrad beaktas. Det innebär exempelvis att aktivitet på rummet som bäddning eller städning inte ska pågå samtidigt som behandling av sår.

Ren rutin

Begreppet ren rutin innebär att produkter som används har tillverkats, processats, förvarats, hanterats och transporterats så att materialet är fritt från sjukdomsalstrande mikroorganismer. 

Exempel på produkter:

  • Flergångsprodukt som är rengjord och desinfekterad i en diskdesinfektor med kontrollerad process, till exempel rondskål, instrument och spekulum. Resultatet är därmed produkter som är fria från sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Engångsprodukt som är tillverkad i kontrollerad miljö, till exempel kompresser och förbandsmaterial. Benämns fortsättningsvis som engångsprodukt.

Läs mer om renhetsgrader i Vårdhandbokens texter om medicinska produkter med specificerad mikrobiell renhet.

Ren rutin kan användas vid kontakt med hel slemhinna, vid rengöring och behandling av akuta ytliga sårskador samt vid rengöring och behandling av kroniska sår som redan är kontaminerade.

Verksamhets­chef eller medicinskt ansvarig kan besluta att steril rutin ska användas istället för ren rutin enligt lokala anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Steril rutin

Vid steril rutin används sterilt material där samtliga mikroorganismer inklusive sporer har avdödats. För att uppnå denna renhetsgrad ska material rengöras, desinfekteras och slutligen steriliseras.

Steril rutin ska användas då hud eller slemhinna penetreras, för att undvika att mikroorganismer tillförs steril vävnad. Exempel på då steril rutin används utanför operationsenhet är mindre kirurgiska och gynekologiska ingrepp såsom extirpation av naevus och lipom eller spiralinsättning. Steril rutin används även vid behandling av sår med öppen förbindelse till steril kroppshåla eller led, samt alltid vid kateterisering eller blåssköljning i samband med kirurgiska ingrepp i urinvägarna.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan