För att tillämpa ren rutin behövs:

 • Produkt som genomgått en kontrollerad process i diskdesinfektor och/eller engångsprodukt tillverkad i kontrollerad miljö.
 • Kommunalt vatten. Finns inte det att tillgå används steril lösning.

Aseptisk hantering

Aseptisk hantering innebär att produkt som genomgått kontrollerad process i diskdesinfektor och engångsprodukt förvaras och hanteras så att renhetsgrad bibehålls fram till användning hos patient. Hantera engångs- och flergångsmaterial med desinfekterade händer.

Förvaring

Produkt som genomgått kontrollerad process i diskdesinfektor och engångsprodukt förvaras torrt och dammfritt samt skyddas för solljus och stora temperaturväxlingar. Undvik stora lager för att säkerställa cirkulation av produkter som förvaras avgränsat i till exempel skåp, lådor eller på hyllor i ett separat förrådsrum.

 • Engångsprodukt, till exempel kompress, förband och engångsspekulum förvaras i avdelningsförpackning.
 • Flergångsprodukt förvaras så att förorening inte sker när instrument plockas för användning, till exempel liggande i rengjord och desinfekterad låda med lock.

Rengöring och desinfektion av flergångsmaterial, skåp, hyllor och lådor

För att säkerställa renhetsgrad ska flergångsprodukter, till exempel rondskål, instrument inklusive plockpincett och förvaringsutrymme rengöras och desinfekteras regelbundet.

 • Flergångsprodukter (rondskål, pincett etc.), processas i diskdesinfektor en gång per vecka.
 • Förvaringsutrymme (skåp, hylla, låda) där produkter som processats i diskdesinfektor förvaras, rengörs och desinfekteras minst en gång per vecka med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. 
 • Förvaringsutrymme (skåp, hylla, låda) där avdelningsförpackat material förvaras, rengörs och desinfekteras minst en gång per månad med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. 

Hantering av material som rengjorts och desinfekterats

Efter process i diskdesinfektor hanteras produkter så att renhetsgrad bibehålls.

Gör så här:

 • Rengör och desinfektera avställningsyta med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
 • Öppna luckan till diskdesinfektorn, desinfektera därefter händerna.
 • Kontrollera diskresultat. Är godset inte rent, trots korrekt handhavande (korrekt placering, daglig kontroll och underhåll), kontakta tekniker för felsökning.
 • Saknas torkmodul i diskdesinfektorn eller tillgång till torkskåp, torka godset för att förebygga förorening och rostangrepp. Använd engångsduk med lågt fibersläpp.
 • Flytta rengjort och desinfekterat gods till avsedd förvaringsplats för att undvika förorening.

Ren rutin - tillvägagångssätt

Ren rutin kan användas till sår som inte kräver steril rutin, till exempel akut ytlig sårskada eller kroniska sår som redan är kontaminerade.

Gör så här:

Hantera alltid engångs- och flergångsprodukter med desinfekterade händer.

 • Ta fram det material som ska användas till enskild patient och placera på rengjord och desinfekterad yta, till exempel bricka eller vagn. I patientens hem kan ett alternativ till bricka eller vagn vara ett engångs plastat underlägg.

  -   Använd pincett, exempelvis den som används vid behandling, för att plocka ihop rent material såsom kompresser med mera.

  -   Portionera eventuell salva, kräm eller liknande i ren mugg, på kompress eller spatel.

 • Använd färsktappat, kroppstempererat vatten från tappställe som används ofta. Spola någon minut innan användning. För effektivare rengöring placera såret under rinnande vatten, kran eller dusch. Steril lösning används om kommunalt vatten saknas.
 • Använd utrustning enligt basala hygienrutiner, skyddshandskar, plastförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansikte.

Hantering av använt material och utrustning

Gör så här:

 • Kassera använt förbrukningsmaterial och överblivet engångsmaterial som varit hos patient.
 • Omhänderta använt flergångsmaterial direkt och processa i diskdesinfektor.
 • Rengör och desinfektera arbetsytor och eventuell patientbrits eller gynekologstol med mera.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan