Referenser och regelverk

 1. Ojämställhet i hälsa och vård. Stockholm: SKL; 2014.
 2. Öhman A. Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; 2009.
 3. Lykke N. Feminist studies: a guide to intersectional theory, methodology and writing. Routledge. 2010;
 4. Butler J. Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: Routledge; 2006 (1999).
 5. Connell R. Gender in world perspective. Cambridge: Polity; 2009.
 6. Bird CE, Rieker PP. Gender and health : the effects of constrained choices and social policies. Cambridge: Cambridge University Press; 2008.
 7. Kalonaityté V. Normkritisk pedagogik: för den högre utbildningen. Lund: Studentlitteratur; 2014.
 8. Dahlborg Lyckhage E, Lau M, Tengelin E. Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård. Lund: Studentlitteratur; 2015.
 9. Pehrson T, Tengelin E. Genusnormer- normer som skapar kvinnor och män. Lund: Studentlitteratur; 2015.
 10. Lips H. Sex & Gender-An introduction. Boston: McGraw-Hill. 2004;
 11. Weber LC, J. Feminist research and activism to promote health equity. In: Hesse-Biber SN, (ed.). The handbook of feminist research: theory and praxis.. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications. 2012;
 12. Johannisson K.. Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle.. 2:a uppl.. Stockholm: Norstet; 2005.
 13. Hammarström A, Hovelius B, Wijma B.. Medicinsk genusforskning - i går, i dag och i morgon. I: Medicinsk genusforskning: teori och begreppsutveckling.. Vetenskapsrådet. 2004;
 14. Hirdman Y. Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 1988;9(3):49-63.
 15. Hirdman Y.. Genus: om det stabilas föränderliga former. 1. uppl.. Malmö: Liber; 2001.
 16. Strömbäck M, Formark B, Wiklund M, Malmgren-Olsson E-B.. The corporeality of living stressful femininity: a gender–theoretical analysis of young swedish women's stress experiences.. Young. 2014;22(3):271-89.
 17. Strömbäck M, Wiklund M, Salander Renberg E, Malmgren-Olsson E-B.. Complex symptomatology among young women who present with stress-related problems.. Scand J Caring Sci. 2015;29(2):234-47.
 18. Thunander Sundbom L.. The influence of gender and depression on drug utilization: Pharmacoepidemiological research in Sweden [doktorsavhandling].. Acta Universitatis Upsaliensis. 2017;
 19. Risberg G.. Genusbias inom medicinen. I: Medicinsk genusforskning : teori och begreppsutveckling. Stockholm: Vetenskapsrådet; 2004.
 20. Living Conditions Report 123; Swedish Time Use. Statistics Sweden. 2010/11;
 21. Hammarström, A. & Phillips, S. P. Gender inequity needs to be regarded as a social determinant of depressive symptoms: Results from the Northern Swedish cohort. Scandinavian Journal of Public Health, 40 746 752. 2012.
 22. Björkman I.. A gender perspective on irritable bowel syndrome : symptoms, patients' experiences and the development of a person-centred support intervention [doktorsavhandling].. Gothenburg: University of Gothenburg; 2016.
 23. Strömback M, Malmgren-Olsson EB, Wiklund M. 'Girls need to strengthen each other as a group': experiences from a gender-sensitive stress management intervention by youth-friendly Swedish health services - a qualitative study.. BMC Public Health. 2013;13:907.
 24. Jämlik vård. Västra Götalandsregionen: Vårdgivaregwebben,; 2018.
 25. Att mötas i hälso- och sjukvård: ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor.. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015.
 26. Dahlberg K, Ekman I.. Att lyssna på och förstå patienters berättelser- några teoretiska utgångspunkter. I: Dahlberg K, Ekman I (red.). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: att bli lyssnad på och förstådd.. Stockholm: Liber; 2017.
 27. Dellenborg L, Skott C, Jakobsson E.. Transcultural encounters in a medical ward in Sweden: experiences of health care practitioners.. J Transcult Nurs. 2012;23(4):342-50.
 28. Björkman I, Jakobsson Ung E. Mot en maktmedveten förståelse av förståelse - exemplet Irritable Bowel Syndrome (IBS). I: Dahlberg K, Ekman I (red.). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: att bli lyssnad på och förstådd.. Stockholm: Liber; 2017.
Till toppen av sidan