Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier. Metodbeskrivningen är bedömd att ha ett måttligt starkt vetenskapligt underlag.

  Referenser

  1. (O)jämställdhet i hälsa och vård [Internet]. Stockholm: SKR; 2019 [citerad 2023-10-12].
  2. Öhman A. Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; 2009.
  3. Lykke N. Feminist studies: a guide to intersectional theory, methodology and writing. Routledge. 2010;
  4. Thomsson H, Elvin Nowak Y. Att göra kön: om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män. 1. Stockholm: Albert Bonniers Förlag; 2012.
  5. Butler J. Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: Routledge; 2006 (1999).
  6. Connell R. Gender in world perspective. Cambridge: Polity; 2009.
  7. Bird CE, Rieker PP. Gender and health : the effects of constrained choices and social policies. Cambridge: Cambridge University Press; 2008.
  8. Kalonaityté V. Normkritisk pedagogik: för den högre utbildningen. Lund: Studentlitteratur; 2014.
  9. Dahlborg Lyckhage E, Lau M, Tengelin E. Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård. I: Dahlborg Lyckhage E, Lyckhage G, Tengelin E, redaktörer. Jämlik vård: normmedvetna perspektiv. 1. Lund: Studentlitteratur AB; 2015. s. 37-57.
  10. Pehrson T, Tengelin E. Genusnormer- normer som skapar kvinnor och män. Lund: Studentlitteratur; 2015.
  11. European Institute for Gender Equality (EIGE). Strukturell ojämlikhet [Internet]. Vilnius: European Institute for Gender Equality (EIGE); 2016 [citerad 2023-10-12].
  12. Heise L, Greene ME, Opper N, Stavropoulou M, Harper C, Nascimento M, et al. Gender inequality and restrictive gender norms: framing the challenges to health. Lancet. 2019;393(10189):2440-2454.
  13. Lips H. Sex & Gender-An introduction. Boston: McGraw-Hill. 2004;
  14. Weber LC, J. Feminist research and activism to promote health equity. In: Hesse-Biber SN, (ed.). The handbook of feminist research: theory and praxis.. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications. 2012;
  15. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Vad är trans? [Internet]. Stockholm: Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU); 2022 [citerad 2023-10-12].
  16. Johannisson K. Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle. 2. Stockholm: Norstedt; 2005.
  17. Hammarström A, Hovelius B, Wijma B.. Medicinsk genusforskning - i går, i dag och i morgon. I: Medicinsk genusforskning: teori och begreppsutveckling.. Vetenskapsrådet. 2004;
  18. Robertson E. Vad blev det? Genusperspektiv och kommunikation. I: Fossum B, redaktör. Kommunikation - Samtal och bemötande i vården. 3. Lund: Studentlitteratur AB; 2019. s. 213-241.
  19. Hirdman Y. Gösta och genusordningen: feministiska betraktelser. Stockholm: Ordfront; 2007.
  20. Darmstadt G, et al. The Series on Gender Equality, Norms, and Health. The Lancet. 2019;393(10189-10190):
  21. Morrow DF. Sexual orientation and gender identify expression. I: Morrow DF, Messinger L, redaktörer. Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice: Working with Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People. New York: Columbia University Press; 2006. s. 3-17.
  22. Winter C. Understanding Transgender Diversity: A Sensible Explanation of Sexual and Gender Identities. 1. Scotts Valley, CA: CreateSpace; 2010.
  23. Risberg G.. Genusbias inom medicinen. I: Medicinsk genusforskning : teori och begreppsutveckling. Stockholm: Vetenskapsrådet; 2004.
  24. Living Conditions Report 123; Swedish Time Use. Statistics Sweden. 2010/11;
  25. Hammarström, A. & Phillips, S. P. Gender inequity needs to be regarded as a social determinant of depressive symptoms: Results from the Northern Swedish cohort. Scandinavian Journal of Public Health, 40 746 752. 2012.
  26. Björkman I. A gender perspective on irritable bowel syndrome : symptoms, patients' experiences and the development of a person-centred support intervention [doktorsavhandling]. Gothenburg: University of Gothenburg; 2016.
  27. Strömback M, Malmgren-Olsson EB, Wiklund M. 'Girls need to strengthen each other as a group': experiences from a gender-sensitive stress management intervention by youth-friendly Swedish health services - a qualitative study.. BMC Public Health. 2013;13:907.
  28. Jämlik vård. Västra Götalandsregionen: Vårdgivaregwebben,; 2018.
  29. Att mötas i hälso- och sjukvård: ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015.
  30. Dahlberg K, Ekman I. Att lyssna på och förstå patienters berättelser- några teoretiska utgångspunkter. I: Dahlberg K, Ekman I (red.). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: att bli lyssnad på och förstådd. Stockholm: Liber; 2017.
  31. Dellenborg L, Skott C, Jakobsson E. Transcultural encounters in a medical ward in Sweden: experiences of health care practitioners. J Transcult Nurs. 2012;23(4):342-50.
  32. Björkman I, Jakobsson Ung E. Mot en maktmedveten förståelse av förståelse - exemplet Irritable Bowel Syndrome (IBS). I: Dahlberg K, Ekman I (red.). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: att bli lyssnad på och förstådd. Stockholm: Liber; 2017.

  Övrig litteratur

  • Butler J. Könet brinner. 1. Stockholm: Natur & Kultur; 2005.
  • Butler J. Genus ogjort: Kropp, begär och möjlig existens. 1. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag; 2006.
  • Hammarström A. Genusperspektiv på medicinen: två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik (pdf). 2. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; 2005 [hämtad 2023-10-20].
  • Lindgren G. Doktorer, systrar och flickor - om informell makt. 1. Stockholm: Carlsson Bokförlag; 1992.
  • Malterud K, redaktör. Kvinnors oförstådda ohälsa. 1. Stockholm: Natur & Kultur; 2004.
  • Mead M. Kvinnligt, manligt, mänskligt. En undersökning av tre primitiva samhällen. 1. Stockholm: Tiden; 1948.
  Till toppen av sidan