Maktrelationer mellan män och kvinnor har betydelse även i vårdmötet där kön har visat sig påverka mötet mellan vårdsökande och vårdgivare [19]. Dahlborg Lyckhage med flera (2015) argumenterar för att normer är ett hinder för jämlik vård helt enkelt för att hur vi tänker om världen, oss själva och andra påverkar vårt förhållningssätt som vårdare [8]. "Att göra kön" (läs mer om begreppet på sidan Begrepp) i enlighet med stereotypa föreställningar om kvinnor och män riskerar därmed att försämra vård och bemötande [1]. Detta kan ske genom att tillskriva manliga och kvinnliga patienter olika egenskaper beroende på kön eller att förvänta sig olika saker av sina manliga och kvinnliga kollegor. Vård- och omsorgspersonal kan alltså bekräfta eller utmana rådande normer och föreställningar om kön.

Normer kan innebära begränsningar vilket i sin tur kan påverka hälsan hos den enskilda individen [8]. När kvinnor gör kön utsätts de för särskilda hälsorisker som till exempel rollkonflikter och omsorgsbeteende medan män utsätts för andra risker när de gör kön exempelvis hög alkoholkonsumtion och ökat risktagande i trafiken [6]. Det kan också vara viktigt att komma ihåg att livsvillkoren för män och kvinnor skiljer sig, att detta påverkar deras möjligheter till hälsa och endast delvis är en fråga om fria val. Ett exempel är det faktum att trots att svenska kvinnor yrkesarbetar så har inte de svenska männen tagit över motsvarande andel av det obetalda arbetet i hemmet. Därmed är den sammanlagda arbetsbördan för kvinnor högre än för män (Statistiska centralbyrån 2010/11) [20]. Hammarström & Phillips (2012) fann ett samband mellan att leva i en ojämställd parrelation och löpa ökad risk för depression hos svenska kvinnor. [21]

Nedan visas en modell för hur mäns och kvinnors val gällande hälsa är stark begränsat av faktorer som ligger utanför deras kontroll så som till exempel familjesituation och socialpolitik.

Konceptualisering av begränsat val. Fritt efter Conceptualization of Constrained Choice, Bird & Rieker (2008). Klicka på bilden för förstoring.

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan