Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv - Översikt

Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att målet med svensk sjukvård är "en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen" (1 §, 3 kap. SFS 2017:30). En kunskapsöversikt konstaterar att detta mål inte alltid uppnås och att det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd [1]. Bland annat tar rapporten upp att kvinnor har längre väntetid till operation av grå starr och har sämre syn när de väl blir opererade. Rapporten anger också att kvinnor har mer ont i ländryggen innan de blir ländryggsopererade, och att kvinnor inte har samma tillgång som män till nyare och dyrare läkemedel.  Det rena bemötandet verkar missgynna kvinnor då de klagomål som framförs på sjukvården oftare gäller patienter som är kvinnor. Kvinnor rapporterar dubbelt så ofta som män att de blivit kränkta av vården [1]. Män har sämre vårdtillgång vad gäller höftproteser vid höftfrakturer och patientutbildning vid bipolär sjukdom.

Kön kan påverka bemötandet av kvinnor och män inom vården och de förväntningar som finns på både patienter, närstående och medarbetare utifrån deras kön [2].

Kön och hälsa

Det är viktigt att ha i åtanke att kön endast är en av flera sociala positioneringar som formar en persons livsvillkor och hälsa. Andra betydelsefulla faktorer är etnicitet, klass, sexuell läggning, funktionsstatus och ålder [3]. Ett perspektiv där kön ses som en av många betydelsefulla sociala positioneringar som utgör en persons unika livskontext kallas för intersektionalitet [3].

Vilka kön finns det?

På sidan Genusforskning beskrivs olika kön närmare, men klart är att det finns fler kön än de två som många tänker på; kvinnligt respektive manligt kön. Författarna Thomsson och Elvin-Nowak (2012) tar upp begreppet kön som en begränsning när kön endast betyder att vissa kroppsdelar sitter på kroppen. De anser det vara begränsande att man på svenska inte kan göra verb av ordet; att göra kön. Det skulle passa eftersom kön är både biologiskt och socialt liksom kulturellt konstruerat. Vidare saknar de engelskans adjektivform "genderized", som betyder en relation, position eller situation [4].

Vård- och omsorgspersonal kan genom tal och handling antingen förstärka hälsoskillnader mellan män och kvinnor eller försöka utjämna dem genom att reflektera över rådande normer och föreställningar om kön. 

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan