Bemötande i vård och omsorg, HBTQ-perspektiv

Bemötande i vård och omsorg, HBTQ-perspektiv - Översikt

Hälso- och sjukvård på lika villkor är en mänsklig rättighet som är reglerat i lag. Den som uppsöker sjukvården ska känna sig trygg med att personalen bemöter dem med respekt för alla människors lika värde [1]. Vi vet dock att personer som bryter mot samhällets rådande normer, till exempel transpersoner, riskerar att utsättas för negativt bemötande på grund av bristande kunskap och förståelse från omgivningen. Denna utsatthet leder till en ökad risk för sämre hälsa än övriga befolkningen [2,3].

HBTQ är ett paraplybegrepp för den som identifierar sig som homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. Begreppet HBTQ innefattar två olika aspekter av en persons identitet: könsidentitet och sexuell läggning. Den som är homosexuell blir attraherad av en person av samma kön, en person som är bisexuell blir attraherad både av personer av samma kön och personer av motsatt kön. En identitet som queer kan röra både sexuell läggning och könsidentitet, men kan även innebära ett normkritiskt förhållningssätt. Den som är transperson identifierar sig inte med det kön som hen blivit tilldelad vid födseln [4,5].

HBTQI är ett paraplybegrepp som även inkluderar personer med intersexvariation. En person med intersexvaritation är ett medfött tillstånd som medför atypiska förändringar i bland annat könsorgan och könskromosomer. Icke-binär person är någon identifierar sig om både man och kvinna, inget av det eller bortom traditionella könsindelningar. Könsidentitet är någons självupplevda kön, det kön en identifierar sig med. Tilldelat kön är det kön en person får som nyfödd baserat på traditionell könsuppdelning utifrån könsorganens utformning. En mer utförlig begreppsordlista finns på RFSL:s hemsida, länk finns under relaterad information.

Hälso- och sjukvårdspersonal ska bemöta alla personer som enskilda individer och utifrån dennes behov och individuella förutsättningar. Bemötande ska alltså individanpassas till den person en har framför sig. En viktig del i individanpassat bemötande är att förstå olika personer levnadsvillkor. Den som tillhör en minoritet har många gånger blivit utsatta för diskriminering eller negativt bemötande utifrån sin sexuella läggning eller könsidentitet. I vissa fall leder detta till att personen avvaktar med att söka vård vilket får negativa konsekvenser för dennes hälsa [5-7].

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQ-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan