I varje möte med patienter behöver vården utgå från dennes individuella behov och förutsättningar. En del i det arbetet är att ha ett personcentrerat förhållningsätt, vilket du kan läsa mer om i kapitlet Personcentrerad vård.

Vård- och omsorgspersonal bör reflektera kring sitt eget förhållningssätt och vilka normer eller fördomar som kan påverka mötet med patienter [5]. Vi kan ibland omedvetet använda ord eller uttryck som kan vara kränkande. Det är viktigt att personalen skaffar sig kunskap om det vi är osäkra på, men det är inte patientens uppgift att utbilda oss. Varje patient är unik och kan endast utgå från sin egen situation och erfarenheter. HBTQI-personer, precis som alla andra människor, vill känna sig sedda och bekräftade för den man är. Alla är individer och vill bli bemötta utifrån det. Ett sätt att vara inkluderande på är att öppet fråga sin patient hur denne vill bli benämnd, vilket namn och vilket pronomen hen vill använda [6]. Ett annat sätt är att använda ett inkluderande språk så att patienten känner sig trygg med att vara öppen om sin identitet [7,8].

Det är viktigt att hälso- och sjukvårdpersonal har kunskap om villkor för personer som bryter mot samhällets rådande normer, till exempel transpersoner. De riskerar att utsättas för negativt bemötande på grund av bristande kunskap och förståelse från omgivningen. Denna utsatthet leder till en ökad risk för sämre hälsa än övriga befolkningen [9,10]. Äldre HBTQI-personer, som vuxit upp under den tid som homosexualitet ansågs vara kriminellt eller en psykisk sjukdom, kan idag ha svårare att släppa främlingar in på livet [11]. En tidigare negativ upplevelse kan innebära att en person avstår från att söka sjukvård av rädsla för att det ska upprepa sig [2].

Socialstyrelsens Kunskapsguide har utbildning om HBTQI och ett normkritiskt förhållningssätt. Forum för levande historia har utbildning om HBTQI och likvärdigt bemötande. Länkar till utbildningar finns på sidan Relaterad information.

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan