Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Kommunikation

Ett gott bemötande innebär ett inkluderande förhållningssätt, där vård- och omsorgspersonalen använder ett neutralt språk. På så sätt signalerar vi till patienten en öppenhet och kunskap om att till exempel familjesituationer kan se olika ut. Vi kan i förväg inte veta vilken sexualitet eller vilket kön patienten identifierar sig med. Inför ett första besök i en verksamhet bör alla patienter tillfrågas om vilket namn och pronomen hen vill att personalen ska använda. Det kan även vara en fördel att använda öppna frågor, där patienten själv väljer hur mycket hen vill dela med sig av. En del personer kan befinna sig i en situation där deras familj eller omgivning inte accepterar att deras sexualitet eller könsidentitet bryter mot samhällets normer. Detta kan innebära att patientens anhöriga inte är någon ur den egna familjen utan kan vara en god vän.

Exempelvis:

  • Vilka ser du som din familj? Vilka står du nära?
  • Vem vill du ska vara kontaktperson? Vad har ni för relation?
  • Hur ser ditt sociala liv ut för övrigt?
  • Är det något vi behöver känna till om din sociala situation eller om din familj?

Inkluderande och välkomnande miljö

Genom att tänka att man ska bemöta alla människor lika, kan det leda till att hälso- och sjukvårdpersonal tror att HBTQI-personer ska känna sig mer välkomna. Det kan dock få motsatt effekt, eftersom HBTQI-personer, precis som alla andra människor, vill känna sig sedda och bekräftade för den man är. Alla är individer och vill bli bemötta utifrån det [6,12].

En förutsättning för att skapa en inkluderande och välkomnande miljö är att vård- och omsorgspersonalen i verksamheten har sett över rutiner, arbetssätt och förhållningssätt. Ett sätt att synliggöra HBTQI-personer är till exempel att ha information om Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL) eller Transammans i mottagnings- och väntrum. Även att ha framme Regnbågsflaggan kan signalera att detta är en öppen och inkluderande plats.

Informationsmaterial

  • Använd könsneutrala uttryck för att inkludera alla. Använd "förälder" eller "vårdnadshavare" i stället för "mamma" eller "pappa" och använd "partner" i stället för "make/maka" eller "flickvän/pojkvän".
  • Använd inkluderande bilder som visar olika typer av relationer och familjekonstellationer.
  • Om enkäter används, se över på vilket sätt kön efterfrågas och varför kön efterfrågas. Frågan kan formuleras som "vilket kön identifierar du dig som", i stället för "vilket kön har du".
  • Läs mer hos RFSL, länk finns under relaterad information.

Lokalernas utformning

  • Könsneutrala toaletter och omklädningsrum. Det bör alltid finnas möjlighet till enskilda duschrum.
  • Om flerpatientsal används bör alla patienter få frågan om de känner sig trygga med detta.

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan