Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv - Översikt

Inledning

Hälso- och sjukvård på lika villkor är en mänsklig rättighet som är reglerat i lag. Den som uppsöker sjukvården ska känna sig trygg med att personalen bemöter dem med respekt för alla människors lika värde [1]. Hur vi bemöter kan bero på vilka normer som råder i mötet med vård och omsorg eller i samhället i stort. Normer är förväntningar och föreställningar om hur vi bör vara i relation till varandra och till samhället. Många av normerna rör sexualitet och kön, där det finns uppfattningar kring hur man bör vara beroende på vem man blir attraherad av eller vilket kön man har.

Hälso- och sjukvårdspersonal ska bemöta alla personer som enskilda individer och utifrån dennes behov och individuella förutsättningar. Bemötande ska alltså individanpassas till den person man har framför sig. En viktig del i individanpassat bemötande är att förstå olika personer levnadsvillkor. Den som tillhör en minoritet har många gånger blivit utsatt för diskriminering eller negativt bemötande utifrån sin sexuella läggning eller könsidentitet. I vissa fall leder detta till att personen avvaktar med att söka vård vilket får negativa konsekvenser för dennes hälsa [2-4].

Inom vård och omsorg behövs ett gemensamt förhållningssätt baserat i en tydlig värdegrund, mer om dess betydelse samt om vikten av ett personcentrerat förhållningssätt kan du läsa i texterna om Bemötande i vård och omsorg, värdegrund.

Kön och sexualitet

HBTQI används som ett paraplybegrepp för den som identifierar sig som homosexuell, bisexuell, transperson, queer eller intersex. Begreppet är dock bredare än så och kan inkludera personer med annan sexualitet. Nedan beskrivs några begrepp om sexualitet som kan vara bra att känna till. En mer utförlig begreppsordlista finns på webbplatsen för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL), länk finns under relaterad information.

  • Asexuell: att man inte känner sig attraherad av andra.
  • Bisexuell: att man blir attraherad både av personer av samma kön och av motsatt kön
  • Cisperson: när en persons könsidentitet stämmer överens med det juridiska könet och det kön man blev tilldelad vid födseln.
  • Heterosexuell: att man bli attraherad av person med motsatt kön.
  • Homosexuell: att man blir attraherad av person med samma kön.
  • Icke-binär: identifierar sig som både man och kvinna, inget av det eller bortom traditionella könsindelningar.
  • Intersex: En person med intersexvariation är ett medfött tillstånd som medför atypiska förändringar i bland annat könsorgan och könskromosomer.
  • Pansexuell: att man blir attraherad av personer oavsett kön, eller att man blir attraherad av alla kön.
  • Transperson: identifierar sig inte med det kön som hen blivit tilldelad vid födseln.
  • Queer: En identitet som queer kan röra både sexuell läggning och könsidentitet, men kan även innebära ett normkritiskt förhållningssätt.

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan