Medvetenhet och arbetssätt

Nedan följer några rekommendationer för vård- och omsorgspersonal [9,14] som berör attityder, osäkerhet och eventuella fördomar:

 • Fundera över personliga uppfattningar och fördomar angående HBTQ-personer.
 • Fundera över personligt bemötande av olika minoriteter.
 • Respektera individen. Öppenhet i vardagsmöten och möjlighet att vara öppen är viktigt, då skulle icke-HBTQ-personer lättare lära sig om HBTQ-personers vardagsliv och därmed få större förståelse.
 • Vid osäkerhet, skaffa kunskap men inte genom patienter. HBTQ-personer ska inte behöva utbilda vårdpersonal, de kan heller inte vara talespersoner för en stor och blandad grupp människor.

Kommunikation

Genom att ställa neutrala frågor signalerar du till patienten att du vet att familjer kan se olika ut. Använd därför könsneutrala termer vid frågor om familjen. Du kan aldrig i förväg veta hur en familjesituation ser ut, vilken sexuell läggning eller könsidentitet en person har.

 • Hur lever du?
 • Vilka ser du som din familj? Vilka står du nära?
 • Vem vill du ska vara kontaktperson?
 • Vad har ni för relation?

En del HBTQ-personer har en problematisk situation på grund av dennes familj har svårt att acceptera personens sexuella läggning eller könsidentitet. För att bjuda in personen till att dela med sig om sin situation kan öppna frågor användas där hen själv bestämmer hur mycket de vill dela med sig. Exempelvis:

 • Hur ser ditt sociala liv ut för övrigt?
 • Är det något vi behöver känna till om din sociala situation eller med din familj?

Om patienten har en transidentitet kan vårdpersonal fråga är det något särskilt vi behöver känna till. Respektera om patienten inte vill berätta ingående om sitt liv eller sin sexuella läggning. De frågor som ställs ska vara av relevans för patientens besök inom hälso- och sjukvården.

Inkluderande och välkomnande miljö

Placera information och litteratur i vänt- och mottagningsrum. Sätt upp information om RFSL och information om Diskrimineringsombudsmannen (DO). Detta kan göra att HBTQ-personer upplever sig mindre osynliga.

 • Använd könsneutrala uttryck och inkluderande bilder i informationsmaterial, exempelvis förälder eller vårdnadshavare istället för mamma och pappa.
 • Se över enkäters utformning, exempelvis vilket kön identifierar du dig som istället för vilket kön har du. Läs mer hos RFSL, länk finns under relaterad information.
 • Könsneutrala skyltar på toaletterna.
 • Om flerpatientsal används bör alla patienter få frågan om de känner sig trygg med detta.

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQ-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan