Medvetenhet och arbetssätt

Nedan följer de rekommendationer som intervjupersonerna [13,14] ville förmedla till vård- och omsorgspersonal och som berör attityder, osäkerhet och eventuella fördomar:

 • Fundera över personliga uppfattningar och fördomar angående HBTQ-personer.
 • Fundera över personligt bemötande av olika minoriteter.
 • Respektera individen. Öppenhet i vardagsmöten och möjlighet att vara öppen är viktigt, då skulle människor lättare lära sig om HBTQ-personers vardagsliv och därmed få större förståelse.
 • Vid osäkerhet, skaffa kunskap men inte genom patienter.

Kommunikation

Genom att ställa neutrala frågor lämnar du dörren öppen så att patienten kanske känner sig mindre osäker eftersom du signalerar att du vet att familjer kan se olika ut. Använd därför könsneutrala termer vid frågor om familjen:

 • Hur lever du?
 • Hur ser din familj ut?
 • Vem vill du ska vara kontaktperson?
 • Vad har ni för relation?

Om du vet att patienten är en HBTQ-person, ställ direkta frågor exempelvis vid inskrivning på vårdavdelning:

 • Hur öppen är du? Är du så öppen att du kan placeras på en två-sal trots att din fru/man hälsar på? (Kanske är patienten öppen inför vårdpersonalen men vill inte vara öppen inför medpatienter).
 • Hur ser ditt sociala liv ut för övrigt? Kan du få hjälp och stöd av vänner och släktingar? (Många HBTQ-personer lever social isolerade utan vänner och släkt).
 • Kommunicerar din partner med dina föräldrar? (Det är inte ovanligt att det finns konflikter med föräldrar som inte accepterat att personen lever i en så kallad samkönsrelation).

Prata direkt med patienten om dennes partner på ett neutralt sätt. Småprata med patienten och närstående om vardagsnära och neutrala ting på samma sätt som med andra patienter. Respektera om patienten inte vill berätta ingående om sitt liv eller sin sexuella läggning.

Dokumentation

Fråga rakt vad patienten vill att personalen ska kalla dennes partner och hur det ska dokumenteras. Patienten kanske kan vara öppen om sin partner inför dig men inte inför annan personal och därför är det viktigt att patienten får vara med och bestämma om och hur relationen ska dokumenteras om partnern är närmast anhörig. Exempelvis god vän istället för partner/sambo, mobiltelefonnummer istället för hemtelefonnummer och så vidare.

Information och litteratur

Placera information och litteratur i vänt- och mottagningsrum, till exempel RFSL:s gratistidning "Kom Ut". Sätt upp anslag om exempelvis lokala gayföreningars telefonnummer, information om Diskrimineringsombudsmannen (DO). Detta kan göra att HBTQ-personer upplever sig mindre osynliga.

Till toppen av sidan