Innehåll

Visa innehåll som:
Artärkateter - Översikt

En artärkateter är en kärlkateter inlagd i en perifer artär och används främst inom anestesi och intensivvård.

Förberedelser och inläggning

Artärkateter läggs in av läkare som kontrollerar indikation och eventuella kontraindikationer som pågående ischemi distalt om förväntat instickställe eller infektion vid instickstället.

Handhavande och kalibrering

Endast hälso- och sjukvårdspersonal som är väl förtrogen med hur en artärkateter fungerar, får hantera katetern eller byta tryckmätningsset när katetern är på plats [4] (SOSFS 2008:1).

Omläggning och byte av tryckmätningsset

Artärkatetern läggs om var tredje till var fjärde dag, samtidigt byts flushpåse och tryckmätningsset.

Blodprovstagning ur artärkateter

Blodprov ur artärkateter kan tas med injektionsspruta eller vacutainerhållare med adapter. För blodgasanalyser krävs oftast speciella sprutor, som är förhepariniserade.

Artärpunktion

Indikation för artärpunktion är behov av enstaka blodgasanalyser vid avsaknad av artärkateter.

Komplikationer och åtgärder

Alla infarter och alla främmande material i kroppen innebär en infektionsrisk [2]. En artärkateter används ofta flitigt för provtagning, vilket ökar risken för infektion [2,9].

Avlägsnande

Artärkatetern bör avlägsnas så fort som den inte används frekvent längre. Det finns risk för blödning vid borttagande av artärkateter.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om artärkateter.

Testa dina kunskaper

Testa dina kunskaper inom artärkateter.

Till toppen av sidan