Artärkateter

Förberedelser och inläggning

Ansvarig läkare bedömer om patienten behöver artärkateter.

Artärkateter läggs vanligen in av läkare men kan även läggas in av annan hälso- och sjukvårdspersonal som har erforderliga kunskaper om tillvägagångssätt och risker i enlighet med verksamhetens lokala riktlinjer. Personen som ska utföra inläggningen kontrollerar indikation och eventuella kontraindikationer som pågående ischemi distalt om förväntat instickställe, eller infektion vid instickstället. Även uttalad koagulationsstörning kan vara en kontraindikation.

I Sverige används oftast en kateter liknande en perifer venkateter (PVK), speciellt avsedd för inläggning i artär med så kallad "catheter over cannula" teknik. För inläggning i ljumsken används ofta en kateter liknande en central venkateter (CVK) som läggs in med så kallad Seldingerteknik.

Användning av ultraljudsteknik vid inläggning av artärkateter rekommenderas [2,3].

Förberedelser

Uppdukning av material inför inläggning av artärkateter sker på ett sterilt underlag, oftast en steril plastad duk. En personal assisterar vid den sterila uppdukningen, under inläggningen och använder engångs plastförkläde. Läkaren använder engångs plastförkläde, sterila handskar, operationsmössa och munskydd [4].

Inläggning

Under inläggning kan följande material behövas:

 • Ultraljudsapparat.
 • Steril ultraljudsstrumpa.
 • Steril ultraljudsgel.
 • Operationsmössa.
 • Munskydd.
 • 1 par sterila handskar.
 • Engångs tvättset.
 • Klorhexidinsprit 5mg/mL.
 • 1 steril hålduk.
 • Lidokain, injektionsvätska 10 mg/mL.
 • Artärkateter.
 • Eventuellt hudsutur 3-0 samt en nålförare eller steril tejp, exempelvis steristrips.
 • Högpermeabel polyuretanfilm för perifera infarter, 1-2 stycken.
 • 500 mL Natriumklorid 9 mg/mL för spoldropp, märkt med patient-ID, datum och signatur.
 • Tryckmätningsset för artärkateter.
 • Övertrycksmanschett avsedd för 500 mL påse.
 • Etikett för märkning av artärkateter.

Inläggningen utförs med aseptisk teknik vilket som minimum innebär operationsmössa, munskydd, sterila handskar och steril hålduk. Vid axillär eller femoral inläggning bör maximal sterilinläggning tillämpas.

Kirurgisk håravkortare bör användas i ljumsken för att underlätta rengöring av insticksstället. Punktionsstället tvättas med klorhexidinsprit 5mg/mL med god marginal. Låt lufttorka. Steril hålduk fästes vid punktionsstället.

Bedövning kan ges för att minska smärtan vid hudsticket.

Efter inläggningen ska katetern fixeras. Kateter i ljumsken bör sutureras. Insticksstället täcks med högpermeabel polyuretanfilm alternativt polyuretanfilm med klorhexidinkudde. Märk förbandet med datum.

Dokumentera inläggning, lokalisation, eventuella komplikationer och borttagande i patientjournalen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan