Artärkateter - Översikt

ARTÄRKATETER

En artärkateter är en kärlkateter inlagd i en perifer artär och används främst inom anestesi och intensivvård. In- och utfartsvägar ska vara märkta så att tvekan inte kan uppstå beträffande deras ändamål.

Indikationer

En artärkateter kan användas då det finns behov av:

 • Kontinuerlig invasiv blodtrycksmätning.
 • Täta blodprovstagningar inklusive blodgasanalys.

Kärl

Lämpliga artärer för inläggning av artärkateter är:

 • Arteria radialis.
 • Arteria femoralis.
 • Arteria dorsalis pedis.
Exempel på artärer för inläggning av artärkateter.
Exempel på artärer för inläggning av artärkateter.


Arteria radialis är ett förstahandsval eftersom handen är försörjd via två artärer och dess kollateraler som säkerställer en god cirkulation i handen. Dessutom är artären tillräckligt stor i förhållande till lumen på artärkatetern [1].

Dokumentation

All dokumentation avseende artärkateter ska enligt patientdatalagen dokumenteras och signeras i patientjournalen av den läkare eller sjuksköterska som utfört handlingen.

Dokumentationen bör innehålla:

 • Information till patienten.
 • Indikation för artärkatetern.
 • Typ av artärkateter.
 • Tidpunkt för inläggning.
 • Lokalisation.
 • Omläggning av insticksstället.
 • Insticksställets utseende.
 • Eventuella komplikationer, åtgärder och resultat.
 • Patientens subjektiva besvär.
 • Tidpunkt för borttagande av artärkateter.
Till toppen av sidan