Artärkateter

Artärkateter - Översikt

En artärkateter är en kärlkateter inlagd i en perifer artär och används främst inom anestesi och intensivvård. In- och utfartsvägar ska vara märkta så att tvekan inte kan uppstå beträffande deras ändamål.

Indikationer

En artärkateter kan användas då det finns behov av:

 • Kontinuerlig invasiv blodtrycksmätning.
 • Täta blodprovstagningar inklusive blodgasanalys.

Kärl

Lämpliga artärer för inläggning av artärkateter är:

 • Arteria radialis.
 • Arteria femoralis.
 • Arteria dorsalis pedis.
Exempel på artärer för inläggning av artärkateter.


Arteria radialis är ett förstahandsval eftersom handen är försörjd via två artärer och dess kollateraler som säkerställer en god cirkulation i handen. Dessutom är artären tillräckligt stor i förhållande till lumen på artärkatetern [1].

Dokumentation

All dokumentation avseende artärkateter ska enligt patientdatalagen dokumenteras och signeras i patientjournalen av den läkare eller sjuksköterska som utfört handlingen.

Dokumentationen bör innehålla:

 • Information till patienten.
 • Indikation för artärkatetern.
 • Typ av artärkateter.
 • Tidpunkt för inläggning.
 • Lokalisation.
 • Omläggning av insticksstället.
 • Insticksställets utseende.
 • Eventuella komplikationer, åtgärder och resultat.
 • Patientens subjektiva besvär.
 • Tidpunkt för borttagande av artärkateter.
Till toppen av sidan