Dialys, peritonealdialys

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom peritonealdialys
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Manuellt vätskebyte och handhavande av PD-maskin.
  • Övervakning och kontroller vid postoperativ vård.
  • Peritonit och andra PD-relaterade infektioner.
  • PD-katetervård.
  • Vid dusch följs lokala anvisningar tills katetern har läkt in helt.
  • Patientinformation om kontaktvägar till den njurmedicinska kliniken.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan