Dialys, peritonealdialys

Inläggning av kateter för peritonealdialys

Ingreppet utförs oftast på en operationssal av en läkare som är väl förtrogen med tekniken.

Preoperativ vård

Sedvanliga basala hygienrutiner och preoperativa förberedelser, lokala anvisningar gäller.

  1. Kateterutgången märks ut dagen innan. 
  2. Profylaktisk antibiotikatillförsel ges enligt lokala anvisningar.
  3. Eventuell håravkortning över det aktuella operationsområdet, läs mer i Vårdhandbokens texter om operationssjukvård.
  4. Tömd urinblåsa före operationen, eventuellt ultraljudsundersökning med blåsscanner, eventuellt KAD.

Postoperativ vård

Postoperativ övervakning och kontroller enligt lokala anvisningar.

  1. Förbanden över operationssnitt och kateterutgång inspekteras dagligen. Noggrann fixering av katetern är viktig för inläkningen.
  2. Vid behov utförs omläggning före hemgång. Om inget läckage, blödning eller obehag uppstår kan den första omläggningen göras efter fem till sju dagar. Bytet ska göras på PD-mottagningen. Tillämpa basala hygienrutiner samt steril rutin vid omläggning. Läs mer i Vårdhandbokens texter om Steril rutin - tillvägagångssätt. Dusch ska undvikas fram till första förbandsbyte, se lokala anvisningar.
  3. Vanligtvis kan patienten skrivas ut dagen efter operationen, om inte dialysbehandling ska påbörjas direkt.
  4. Det är viktigt med tydlig information till patienten, såväl muntligt som skriftligt. Informationen ska omfatta instruktioner, särskilda rekommendationer, vad som ska observeras, vilka åtgärder som ska vidtas samt vart man kan vända sig om komplikationer uppstår.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan