Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Kateterutgången, exit-site, bör skyddas med ett förband. När dialyskatetern är inläkt så byts förbandet vanligtvis 2-3 gånger i veckan samt efter dusch.

Tillvägagångssätt

Vid omläggning av inläkt dialyskateter tillämpas basala hygienrutiner och aseptisk teknik.  Läs mer i Vårdhandbokens texter om Ren och steril rutin utanför operationsenhet. 

Vid osäkerhet eller frågor kring omläggningsrekommendationer såsom exempelvis behov av tätare förbandsbyten, kontakta ansvarig PD-enhet.

Gör så här:

1. Inspektera kateterutgången, exit-site, samt tunnelering vid omläggning för att säkerställa att det inte finns några tecken på infektion. Infektionstecken kan vara

  • svullnad
  • rodnad
  • klåda
  • värmeökning
  • ömhet
  • vätska från sårområdet.

Om tecken på infektion finns ska odling runt exit-site tas och läkare kontaktas snarast. En infektion som inte åtgärdas kan sprida sig längs med katetern och orsaka en svårbehandlad infektion, så kallad tunnelinfektion, där katetern i värsta fall måste tas bort.

2. Kateterutgången desinfekteras flödigt med i första hand klorhexidinsprit 5 mg/mL, annars annat alkoholbaserat desinfektionsmedel. Gnid in med tork eller kompress i minst 30 sekunder och låt lufttorka.

3. När desinfektionsmedlet har torkat in fixeras katetern noggrant.

4. Dokumentera datum för omläggning och eventuella avvikelser i patientens journal.

Dusch och bad

Rekommendationer för dusch och bad:

  • Vid dusch följs lokala anvisningar tills dialyskatetern har läkt in helt.
  • Bad i badkar rekommenderas inte.
  • När katetern läkt in helt kan bad i bassäng ske i överenskommelse med ansvarig läkare eller PD-sjuksköterska. Katetern ska då skyddas helt med plast eller med en stomipåse som sluter tätt runt kateterutgången och katetern.
  • Vid inläkt kateter kan bad i sjö och hav ske med patientens ordinarie förbandsfixering. Efter badet ska huden runt kateterutgången desinfekteras med i första hand klorhexidinsprit 5 mg/mL enligt ovanstående beskriven rutin, och torrt förband sättas på.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan